Idź do treści strony
Edukacja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie realizuje  program rządowy „Za życiem” Priorytet II zadanie 2.4 czyli  wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy obejmujący wsparciem dzieci i ich rodziny mieszkające w  Olsztynie.

Szczegółowe zadania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. 2017, poz. 1712).

Do zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust.19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

   a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

   b) prowadzenie akcji informacyjnych,

   c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Rodzic starający się o wsparcie w ramach programu przedkłada następujące dokumenty:

WNIOSEK deklarujący chęć przystąpienia do PROGRAMU (do pobrania na stronie internetowej SOSW) oraz jeżeli rodzic posiada

• zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo specjalistę w dziedzinie pediatrii;

• opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

• orzeczenie o niepełnosprawności;

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

• zaświadczenie lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością.

WNIOSEK składamy osobiście lub pocztą  w sekretariacie: SOSW Al. Piłsudskiego 56a Olsztyn

Od września do Państwa dyspozycji w godzinach od 10.oo do 13.oo czekają specjaliści pod nr telefonów:

-  dla rodziców -  89-533-00-86

-  dla dyrektorów placówek - 89-533-52-80

 

Pogoda