Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
Wartość Projektu: 1 515 720,73 zł
Wkład EFRR: 1 210 966,90 zł (poziom dofinansowania – 85%)
Data podpisania umowy: 04.10.2016

Opis Projektu:

W ramach projektu zostały przeprowadzone prace rozbiórkowe, roboty ziemne, prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów.  Wydzielone zostały ciągi komunikacyjne wraz z dostępem dla osób z niepełnosprawnością. Powstał nowy ciąg dydaktyczny oraz nasadzona została zieleń rodzima. Prace przeprowadzone były z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska. Odpowiednio zaprojektowana zabudowa roślinna, wykonana w oparciu o gatunki rodzime oraz gatunki stanowiące bazę pokarmową dla ptaków, stworzyła dodatkowe miejsca zacienione, które ograniczają nagrzewanie powierzchni i utratę wilgoci.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej,
 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych,
 • wykonanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, pochylni dla niepełnosprawnych oraz schodów terenowych,
 • wykonanie drewnianej altany,
 • wykonanie elementów małej architektury,
 • wycinkę drzew, karczowanie krzewów oraz zagospodarowanie zieleni,
 • wykonanie oświetlenia.

Cele projektu: 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dawnych siedlisk a trasie migracji zwierząt w obszarze północno-wschodniej części Olsztyna. 

Cele szczegółowe:

 • przeciwdziałanie postępującej degradacji trenów zielonych na ternie Miasta oraz spadku ich bioróżnorodności,
 • kształtowanie wielofunkcyjnej i spójnej zieleni miejskiej z zachowaniem ciągłości cennych przyrodniczo obszarów miasta (korytarze przyrodnicze) oraz ich zagospodarowanie w sposób umożliwiający korzystanie przez wiele gatunków fauny i flory, a także mieszkańców i turystów,
 • przeciwdziałanie fragmentacji środowiska i stworzenie warunków do wymiany materiału genetycznego,
 • poprawa warunków środowiskowych w miejscach występowania, rozrodu, żerowania dziko występującej fauny i flory, poprzez zmniejszenie presji antropogenicznej, w tym: ograniczenie dostępu do siedliska (zagospodarowanie zielenią) oraz odpowiednie ukierunkowanie ruchu turystycznego , stworzenie warunków w obszarze zbiegu ulic Poprzecznej i Jagiellońskiej do prowadzenia działań i realizacji projektów w zakresie edukacji ekologicznej i ekspozycji naturalnych walorów obszaru i otoczenia projektu.
Pogoda