Idź do treści strony
Gospodarka

Nowe rozumienie procesu rewitalizacji, jako zespołu kompleksowych, powiązanych ze sobą działań w obszarze społecznym, przestrzennym, środowiskowym i gospodarczym, znalazło swój wyraz także w założeniach programowych perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 również znalazły się zapisy zapewniające preferencje dla projektów stanowiących element zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zaplanowanych
w lokalnych (miejskich lub gminnych) programach rewitalizacji, uchwalanych przez władze miast i gmin z regionu. 

W związku z wdrażaniem RPO WiM 2014 – 2020 oraz ogłaszaniem kolejnych konkursów przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020, informujemy, że Gmina Olsztyn wydaje oświadczenia o zgodności projektu z Miejskim Programem Rewitalizacji Olsztyna 2023 na wniosek. Oświadczenia będą wydawane po złożeniu w Urzędzie Miasta Olsztyna wypełnionego formularza, którego wzór zamieszczony jest poniżej. Wydanie oświadczenia poprzedzone będzie analizą charakterystyki projektu zawartej w formularzu z celami oraz kierunkami działań zawartymi w Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna 2023. Termin wydania oświadczenia wynosić będzie co najmniej 7 dni od daty złożenia w kompletnie wyplenionego formularza w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursów w ramach RPO WiM 2014 – 2020 zawarte są na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/

 

Formularz o wydanie oświadczenia o zgodności projektu z MPRO

Pogoda