Idź do treści strony
Gospodarka

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania

Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna

 

Miasto Olsztyn przystąpiło do opracowania aktualizacji dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna" przyjętego uchwałą nr X/110/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2015 r.

Celem PGN jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje zanieczyszczeń powietrza osiąganych poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

W zakres przedsięwzięć PGN mogą wchodzić m.in. zadania termomodernizacyjne budynków, budowa oraz przebudowa dróg i ścieżek rowerowych, montaż odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła ogrzewania, wymiana oświetlenia oraz różnego rodzaju modernizacje instalacji, działania służące wzrostowi świadomości ekologicznej Mieszkańców.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W związku z powyższym, zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców oraz podmiotów zlokalizowanych na terenie Miasta Olsztyna, zamierzających realizować inwestycje z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do dnia 16 sierpnia 2020 r.

Wnioski do aktualizacji PGN można składać: osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, lub pocztą elektroniczną na adres energa@olsztyn.eu

Wszystkie udostępnione informacje wykorzystane zostaną wyłącznie do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna.

 

Do pobrania: wniosek w sprawie aktualizacji zadań ujętych w PGN


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna przyjęty

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informujemy o podjęciu przez Radę Miasta Olsztyna Uchwały Nr X/110/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna.”

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią Planu oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna


Myśl globalnie, działaj lokalnie – plan gospodarki niskoemisyjnej

Olsztyn będzie posiadał Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Dzięki 85-procentowemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,miasto uzyska doskonały przewodnik po działaniach redukujących emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz dokument, który otworzy drogę dla podmiotów starających się o dotację z funduszy europejskich na lata2014-2020.

 

W ramach projektu opracowania PGN dla Miasta Olsztyna wykonane zostaną:

  1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna – dokument strategiczny, docelowo przyjęty uchwałą Rady Miasta.
  2. Baza emisji - zawierająca dane o gospodarce energetycznej miasta oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta (system informatyczny).
  3. Szkolenia – dwa szkolenia dla interesariuszy PGN.
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko PGN oraz przeprowadzona zostanie procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  5. Działania informacyjno-promocyjne projektu – w trakcie realizacji projektu będą prowadzone działania informujące dla interesariuszy PGN oraz promujące projekt.
  6. Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla Miasta Olsztyn – równolegle do opracowania PGN zostanie wykonana aktualizacja Założeń.

 

Projekt będzie realizowany w okresie maj 2014 – lipiec 2015 r. W marcu 2015 roku został ukończony projekt PGN i Prognozy oddziaływania na środowisko, a po przeprowadzeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania ukończony dokument (PGN) będzie uchwalony w czerwcu 2015 roku. Aktualizacja Założeń (…) będzie realizowana do końca lipca 2015 roku.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla miasta na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Dokument ten wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energiina terenie Olsztyna. Celem PGN osiągnięcie celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym (tzw. pakiet 3x20)do 2020 r. tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%;
  • zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 20%;
  • redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20%.

 

Działania zawarte w planie będą spójne z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza (POP) dla miasta, by skutecznie zwiększyć skuteczność działań dla poprawy jakości powietrza w Olsztynie (redukcja emisji zanieczyszczeń - tlenki azotu, benzo(a)piren oraz pyły PM10 i PM2,5 pochodzącymi głównie z niskiej emisji tj. spalania paliw w przydomowych piecach oraz z transportu).

 

Kluczowym elementem PGN jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących wizję miasta. Cele te będą realizowane poprzez konkretne działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, zgodne z wieloletnimi planami finansowymi Miasta Olsztyna. Przykładem działań ujętych w planie mogą być: termomodernizacja budynków, zastosowanie inteligentnego oświetlenia w budynkach, modernizacja oświetlenia ulicznego, modernizacja taboru komunikacji publicznej, budowanie parkingów Park&Ride oraz Park&Bike czy wdrożenie zielonych zamówień publicznych w urzędzie. Działania te będą wsparte szeroko zakrojonymi akcjami informacyjnymi i edukacyjnymi.

 

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego. Miasto będzie mogło również wykorzystać PGN do starania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), Programudziałań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

 

Wymiernym efektem realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej będą oszczędności dla lokalnego budżetu dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów, udoskonalenie zarządzania środowiskiem w mieście, poprawa jakości powietrza.

 

www.pois.gov.pl

Wsparcie beneficjentów w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

WFOŚiGW w Olsztynie powołał czteroosobowy Zespół Doradców Energetycznych. których zadaniem jest prowadzenie nieodpłatnych działań doradczych na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Wsparcie doradcze realizowane jest w ramach projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" i skierowane jest do gmin, przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Do obsługi Miasta Olsztyna została wyznaczona Pani Ewa Doskocz, e-mail: ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl lub doradztwo@wfosigw.olsztyn.pl. Tel. 512 843 778. Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać na stronie WFOŚiGW w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl - zakładka Doradztwo Energetyczne lub na stronie NFOŚiGW pod adresem http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/

Zachęcamy do korzystania z doradztwa, również dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach konkursu NR POIS/1.3.2/1/2016 w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 9°C
Częściowe zachmurzenie 16°C