Idź do treści strony
Gospodarka

OBWIESZCZENIE

 

O wyłożeniu do publicznego wglądu

Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyna

 

Prezydent Olsztyna, realizując obowiązek wynikający z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. 2020, poz. 833 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyna. Z dokumentem można zapoznać się w dniach od 1 do 22 marca 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna oraz na stronie internetowej www.olsztyn.eu.

W związku z sytuacją epidemiologiczną zapoznanie się z dokumentem w siedzibie Urzędu Miasta wymaga wcześniejszego umówienia pod numerem tel. 89 527 52 46.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta mają prawo składać wnioski i uwagi do założeń przez okres wyłożenia projektu. Uwagi należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10‑101 Olsztyn. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Rada Miasta Olsztyna.

Równocześnie Prezydent Olsztyna informuje, że na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021, poz. 247), odstąpiono od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu z uwagi na to, że realizacja postanowień w nim zawartych nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a wręcz może stanowić o poprawie jego jakości. Odstąpienie to zostało uzgodnione z:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, który pismem WOOŚ.411.9.2021.AD z dnia 15.02.2021r. uznał, że można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  • Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, który pismem ZNS.9022.3.5.2021.Z z dnia 24.02.2021r. stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Do pobrania:


Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn

Obowiązująca wersja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn" wraz z prognoza oddziaływania na środowisko jest dostępna na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Olsztyna (uchwała nr XVII/246/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 listopada 2011).


Pogoda
Częściowe zachmurzenie 9°C
Częściowe zachmurzenie 15°C