Idź do treści strony
Gospodarka

Planowanie lepszego miasta

 

Przestrzeń miasta jest dobrem wspólnym. Jej organizacja decyduje o warunkach życia i dobrobycie mieszkańców, świadczy o kulturze społeczności, która ją zamieszkuje, determinuje postęp cywilizacyjny. Jako specyficzny aspekt gospodarowania, wymaga uczestnictwa i angażuje wszystkie podmioty publiczne i prywatne, dążące do zaspokojenia swoich potrzeb i realizacji swoich celów.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar całego miasta - określa politykę przestrzenną gminy (art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Jest dokumentem o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego miasta, kontynuowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie w Olsztynie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna z dnia 26.05.2010 (Uchwała RM Nr LXII/724/2010) zmienione w dniu 15.05.2013 Uchwałą RM Nr XXXVII/660/13, które ma za zadanie przypisać poszczególnym celom strategicznym miejsca w przestrzeni miasta oraz gwarantować możliwości i standardy ich zrealizowania.

Jedną z głównych przyczyn dezaktualizacji Studium, niezależną od polityki przestrzennej gminy, są zmieniające się przepisy i przy ocenie aktualności Studium zmiany w prawie stanowią jedno z podstawowych kryteriów. Ponadto aktualizacji i zmianom podlegają nadrzędne dla Studium Olsztyna dokumenty strategiczne. Następują także zmiany w wizji zagospodarowania przestrzennego miasta inspirowane miejscowymi uwarunkowaniami jak również ponadlokalnymi tendencjami w projektowaniu urbanistycznym.

Problematyka studium jest szczegółowo określona w wyżej wspomnianej ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Wymaga skupienia się przede wszystkim na gospodarowaniu przestrzenią, ochronie środowiska kulturowego i przyrodniczego w powiązaniu z systemami komunikacji i infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu interesów zarówno publicznych jak i prywatnych.

Rada Miasta podjęła decyzję Uchwałą Nr VI/46/15 z dnia 25 lutego 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”.

Niżej znajdą Państwo dokumenty związane z tą tematyką.

 Pobierz:

Uchwała XXXVII/660/13 o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyn


Obowiązujące uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Lp.Nazwa zmiany StudiumData
ogłoszenia
Termin składania wnioskówTermin wyłożenia planu do publicznego wglądu
1Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna – strefa M 1015.11.20126.12.2012
2Aktualizacja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”

 

Pogoda