Idź do treści strony
Gospodarka

Zespół Koordynujący ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Olsztyna

Zarządzeniem nr 223 z 18 lipca 2022 r. Prezydent Miasta Olsztyna powołał Zespół Koordynujący ds. opracowania GPR. W jego skład wchodzą przedstawiciele kilku wydziałów i jednostek Urzędu Miasta, których zadaniem będzie m.in. koordynacja wszystkich działań związanych z powstawaniem GPR, przygotowywanie analiz, opiniowanie dokumentów i opracowań powstających w trakcie prac, udział w spotkaniach i warsztatach podczas konsultacji społecznych. Skład, zadania i tryb pracy Zespołu można znaleźć w rozporządzeniu:

Zarządzenie nr 223 z 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynujcego ds. opracowania GPR

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

25 maja 2022 r. Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Jest to kolejny niezbędny krok w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Uchwała nr XLVII/759/22 Rady Miasta Olsztyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Olsztyna

https://umolsztyn.bip.gov.pl/gminny-program-rewitalizacji/obwieszczenie-w-sprawie-rozpoczecia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-miasta-olsztyna.html

Rozpoczynamy dyskusję nad nowym programem rewitalizacji dla Olsztyna

Zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w pierwszym etapie prac zastanowimy się wspólnie jaki obszar rewitalizacji wyznaczyć w Olsztynie. Będzie to teren, na którym skoncentrowane będą różne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których suma przyczyni się do zmiany lub co najmniej zainicjowania zmian w obszarach najbardziej problemowych. W tym celu przeprowadzona została szczegółowa analiza rozkładu przestrzennego negatywnych zjawisk na terenie całego miasta, aby wskazać obszary, gdzie ich występowanie jest najintensywniejsze. 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie REWITALIZACJA jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki, skoncentrowanym terytorialnie, prowadzonym przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2 ustawy).

OBSZAR ZDEGRADOWANY jest to obszar gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, oraz występowania co najmniej jednego z innych negatywnych zjawisk wymienionych w ustawie, w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej (art. 9 ustawy).  

OBSZAR REWITALIZACJI jest to obszar obejmujący część lub całość obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, posiadający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Do obszaru można włączyć tereny niezamieszkałe, poprzemysłowe, poportowe, powydobywcze, powojskowe lub pokolejowe, w przypadku gdy działania prowadzone na tych terenach przyczynia się do przeciwdziałania zidentyfikowanym w diagnozie negatywnym zjawiskom społecznym na obszarze rewitalizacji (art. 10. ustawy).

Zapraszamy do zapoznania się z konsultowanymi dokumentami i wspólnej dyskusji!

Pogoda