Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie: 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
2. Koszt całkowity: 2 143 211,00 PLN
Procent dofinansowania 85% 1 748 544,34 PLN
3. Termin konkursu: 29.04.2013-13.06.2013  
4. Data podpisania umowy: 23-12-2013
5. Okres realizacji: 2013-2015
6.

Opis projektu: Projekt jest kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Gminy Olsztyn (Urzędu Miasta Olsztyna) o nowe rozwiązania systemowe, aplikacyjne oraz sprzętowe, zapewniające wdrożenie jakościowo nowych, elektronicznych usług publicznych opartych o poddane procesowi modernizacji oraz integracji systemy aplikacyjne "front-office" i "back-office", wspomagające realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Gminy Olsztyn.

 

Rozwiązania aplikacyjne po stronie Urzędu Miasta Olsztyna tworzy wiele niezależnych, dziedzinowych systemów od wielu różnych dostawców tj. Ewidencja ludności i działalność gospodarcza, System finansowo księgowy EGERIA, Dodatki mieszkaniowe, Podatki, Tytuły wykonawcze, Środki trwałe, Użytkowanie wieczyste dzierżawy, Mdok, mPortal, TurboEwid oraz WebEwid, MSIPMO, KZP, Symfonia kadry-płace, BESTIA, RCP, Edytor aktów prawa miejscowego, mPortal (BIP-Biuletyn Informacji Publicznej),PB USC, POJAZD i KIEROWCA. Systemy te nie są ze sobą zintegrowane i w ograniczonym zakresie udostępniają funkcje wymiany danych.

 

Drugim obszarem realizacji Projektu jest wdrożenie rozwiązań mających na celu przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej urzędu do wdrożenia Systemu EZD, czyli elektronicznego "sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw" dla dokumentacji ewidencjonowanej. Powyższe działania w obszarze przyszłego "Systemu EZD" obejmą między innymi niezbędną modernizację systemu Mdok w tym dostosowanie systemu do wdrożenia profilu zaufanego do użytku wewnętrznego dla pracowników urzędu, wdrożenie tzw. podpisu rozłącznego oraz dostawę sprzętu komputerowego.

 

Trzecim obszarem realizacji Projektu jest opracowanie formularzy usług na ePUAP2 dla wybranej grupy kart usług Urzędu Miasta Olsztyna, wspieranych przez wewnętrzne systemy "back-office". Dotyczy to wdrożenia 20 elektronicznych usług publicznych trzeciej(3) kategorii, wspierających w szczególności usprawnienie procesów obsługi podatków i opłat lokalnych, obsługi USC oraz ewidencji ludności.

Pogoda