Idź do treści strony
Stadt Olsztyn

Newsletter

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

O Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla Prezydenta Olsztyna działającym na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) Rada składa się z 12 członków, w tym 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 radnych Rady Miasta Olsztyna i 3 przedstawicieli Prezydenta Olsztyna.Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Olsztyna a kadencja Rady trwa 2 lata. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust.3, w tym programów współpracyorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Skład Rady

Prezydent Olsztyna powołał zarządzeniem nr 443 z dnia 20 listopada 2013 roku,  nowych członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na dwuletnią kadencję.

 •  Teresa Kocbach – przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Zdzisława Łukaszewska –  przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Monika Falej – przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Anna Pieczkin –  przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Jerzy Pantak – przedstawiciel organizacji pozarządowych
 • Dominika Złakowska – Cieślak – przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Danuta Ciborowska – przedstawicielka Rady Miasta Olsztyna
 • Maja Antosik – przedstawicielka Rady Miasta Olsztyna
 • Łukasz Łukaszewski – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna
 • Zenona Ćwiklińska – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
 • Monika Michniewicz – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
 • Bartosz Kamiński – przedstawiciel Prezydenta Olsztyna

Dokumenty do pobrania: ngo.olsztyn.eu/dokumenty

Gminna Rada Działalności Pozytku Publicznego w kadencji 2012 - 2017

 • Teresa Antczak – przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Barbara Baturo – Warszawska – przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Monika Falej – przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Jolanta Giedrojć – Gorąca – przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Wanda Agnieszka Jabłońska – przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Barbara Olszewska – przedstawicielka organizacji pozarządowych
 • Jarosław Szunejko – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna
 • Dariusz Rudnik – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna
 • Łukasz Łukaszewski – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna
 • Zenona Ćwiklińska – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
 • Monika Michniewicz – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna
 • Bartosz Kamiński – przedstawiciel Prezydenta Olsztyna

Gminna Rada Działalności Pozytku Publicznego w kadencji 2009 - 2011

 1. Monika Falej - przedstawicielka organizacji pozarządowych
 2. Dariusz Bielas - przedstawiciel organizacji pozarządowych
 3. Teresa Antczak - przedstawicielka organizacji pozarządowych
 4. Barbara Baturo-Warszawska - przedstawicielka organizacji pozarządowych
 5. Teresa Andruszkiewicz - przedstawicielka organizacji pozarządowych
 6. Jolanta Giedrojć-Gorąca - przedstawicielka organizacji pozarządowych
 7. Łukasz Łukaszewski - przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna
 8. Dariusz Rudnik - przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna
 9. Jarosław Szunejko - przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna
 10. Zenona Ćwiklińska - przedstawicielka Prezydenta Miasta Olsztyna
 11. Barbara Tuńska - przedstawicielka Prezydenta Miasta Olsztyna
 12. Monika Michniewicz - przedstawicielka Prezydenta Miasta Olsztyna
Wetter
Deszcz 2°C
Śnieg z deszczem 2°C