Idź do treści strony
Urząd Miasta

Newsletter

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym, o charakterze pomocniczym dla Prezydenta Olsztyna działającym na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) Rada składa się z 12 członków, w tym 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 radnych Rady Miasta Olsztyna i 3 przedstawicieli Prezydenta Olsztyna.Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Olsztyna a kadencja Rady trwa 3 lata. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 3 ust.3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
  4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
  5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Prezydent Olsztyna powołał Zarządzeniem nr 53 z dnia 3 marca 2022 roku Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, na trzyletnią kadencję.

Skład Rady:

1) Danuta Krzywosz – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
2) Zdzisława Łukaszewska– przedstawicielka organizacji pozarządowych,
3) Jerzy Klemens Kowalewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
4) Jerzy Macek – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
5) Mateusz Dobkowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
6) Piotr Duliszewski– przedstawiciel organizacji pozarządowych,
7) Nelly Antosz – przedstawicielka Rady Miasta Olsztyna,
8) Mirosław Arczak – przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,
9) Krystyna Flis – przedstawicielka Rady Miasta Olsztyna,
10) Zenona Ćwiklińska– przedstawicielka Prezydenta Olsztyna,
11) Paulina Żukowska– przedstawicielka Prezydenta Olsztyna,
12) Bartosz Kamiński– przedstawiciel Prezydenta Olsztyn

Pogoda