Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie 

1. Program: ISPA / Fundusz Spójności
2. Koszt całkowity: 384 403 711,71 PLN

Procent

dofinansowania:

57% w stosunku do wartości ujętej we wniosku tzn. do kwoty:

38 142 100,00 euro, co stanowi 21 740 997,00 euro 

3. Data podpisania umowy: 15.03.2001; 23.12.2003; 08.08.2008; 04.11.2008
4. Okres realizacji: 2001- 31.12.2010
5.

Opis projektu:  

W ramach projektu:

  1. zmodernizowano oczyszczalnię ścieków Łyna w Olsztynie,
  2. wybudowano suszarnię i spalarnię osadów
  3. zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody „Zachód”
  4. wybudowano 30 urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do rzeki Łyny
  5. wybudowano 17,07 km nowej sieci wodociągowej
  6. wybudowano 21,61 km nowej kanalizacji sanitarnej
  7. zmodernizowano i poddano renowacji 3,97 km kanalizacji sanitarnej
  8. wybudowano 3,89 km nowej kanalizacji deszczowej
  9. zmodernizowano 9,11 km kanalizacji deszczowej.
Projekt został zrealizowany

Strona internetowa: www.gospodarka-wodna.olsztyn.eu
Pogoda