Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Rozbudowa systemu wspomagania służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn
1. Program operacyjny: RPO Warmia i Mazury
Oś priorytetowa: 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie: 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
2. Koszt całkowity: 500 464,50 PLN
Procent dofinansowania 425 394,82 PLN
3. Termin konkursu: 31.08.2012-12.10.2012
4. Data podpisania umowy: 31.12.2012
5. Okres realizacji: 2012-2013
6.

Opis projektu:Celem głównym Projektu było podniesienie efektywności działania służb zaangażowanych w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy Olsztyn oraz stworzenie możliwości informowania i ostrzegania mieszkańców.
Podstawowym zadaniem projektowanego systemu jest umożliwienie szybkiej wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Olsztyn przy wykorzystaniu istniejących możliwości z obszaru informatyki i telekomunikacji. System umożliwi przeniesienie na platformę elektroniczną kolejnych procesów związanych z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, co w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia funkcjonowanie służb oraz pozwola na pełną kontrolę podejmowanych działań.

Projekt zrealizowany

Pogoda