Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13
Oś priorytetowa: 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Poddziałanie: -
2. Koszt całkowity: 5 670 171,36  PLN
Kwota dofinansowania 4 759 409,11 PLN
3. Termin konkursu: 01.02-12.03.2010
4. Data podpisania umowy: 30.06.2010 r.
5. Okres realizacji: 17.10.2008-31.10.2013
6.

Opis projektu:Projekt realizowany jest na terenie Miasta Olsztyn. Zakłada rozbudowę istniejącej sieci światłowodowej w warstwie pasywnej poprzez wybudowanie kanalizacji teletechnicznej oraz zaciągnięcie w nią kabli światłowodowych a w warstwie aktywnej poprzez wyposażenie węzłów sieci w urządzenia aktywne. Projekt swoim zasięgiem obejmie wszystkie dzielnice miasta ze szczególnym, uwzględnieniem terenów, które dotychczas nie zostały objęte siecią miejską. Projekt realizowany będzie w oparciu o nieruchomości stanowiące własność gminy Olsztyn.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do publicznej szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podniesienie poziomu wykorzystania technik informatycznych w sektorze publicznym oraz sferze społecznej na terenie gminy Olsztyn. Projekt przyczyni się do poprawy warunków dostępu do Internetu oraz zaawansowanych usług telekomunikacyjnych. Projekt pozwoli na rozwój e-usług takich jak e-administracja, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwo, świadczonych drogą elektroniczną. Sieć ma połączyć 42 punkty należące do zasobów gminy, a w przyszłości będzie mogła zapewnić podłączenie kolejnych punktów zarówno istniejących jak i nowopowstałych. Podłączone zostaną również do niej punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu (PIAP) zlokalizowane w miejscach odwiedzanych zarówno przez mieszkańców jak i turystów. Projektowana infrastruktura ma również ułatwiać integrację struktur telekomunikacyjnych miasta, szkół, szpitali oraz miejskich spółek komunalnych. Ma ona być również podstawą do rozwoju systemów monitoringu wizyjnego miasta oraz innych systemów umożliwiających racjonalne i nowoczesne zarządzanie infrastrukturą miejską. Wybudowaną sieć miejska, poprzez punkty styku z operatorami krajowymi, zostanie zintegrować z istniejącymi oraz planowanymi systemami ogólnokrajowymi.

Projekt zrealizowany

Pogoda