Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie – etap I
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 5 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie:
4.2. Rewitalizacja miast
Poddziałanie: -
2. Koszt całkowity: 490.702,14 PLN
Dofinansowanie   85 % - 417.096,81 PLN
3. Termin konkursu: -
4. Data podpisania umowy: -
5. Okres realizacji: 2015
6.

Opis projektu: W ramach został zrewitalizowany I etap Parku Jakubowo w Olsztynie. Teren opracowania dla tego etapu inwestycji obejmował obszar wokół Stawu Browarnego, zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Radiowej i Al. Wojska Polskiego. Roboty polegały na:

  • wykonaniu rozbiórek nawierzchni i demontaż elementów małej architektury,
  • budowie nawierzchni pieszej z obrzeżem z listwy stalowej,
  • ponownym montażu ławek parkowych,
  • ułożeniu przepustu pod kabel oświetleniowy.

Pogoda