Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna
1. Program operacyjny: RPO Warmia i Mazury
Oś priorytetowa: 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie: 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
2. Koszt całkowity: 1 898 878,30 PLN
Procent dofinansowania 1 574 723,15 PLN
3. Termin konkursu: 31.08.2012-12.10.2012
4. Data podpisania umowy: 31.12.2012
5. Okres realizacji: 2009-2014
6.

Opis projektu: Projekt "Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna" zakłada rozbudowę obecnej infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Systemu Zarządzania (MSZ) Gm. Olsztyn o rozwiązania aplikacyjne i sprzętowe umożliwiające uruchomienie i wdrożenie nowych elektronicznych usług publicznych, dostarczenie systemów i narzędzi informatycznych typu back-office wspomagających realizacje zadań ustawowych i zadań zleconych będących w kompetencji Gminy.
Projekt będzie realizowany w dwóch obszarach dziedzinowych i dwóch lokalizacjach.
I. Rozbudowa e-usług i wdrożenie zmodernizowanych rozwiązań aplikacyjnych wspierających procedury administracyjne Urzędu
Miasta Olsztyna.
II. Cyfryzacja, modernizacja i harmonizacja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w
szczególności bazy danych GESUT i budowa e-usług wspomagających proces inwestycyjny.
Projekt w trakcie realizacji

Pogoda