Idź do treści strony
Gospodarka
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”
Typ projektu: 5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”
Wartość Projektu: 46 326 473,61 zł
Wkład EFRR: 31 981 024,97 zł
Data podpisania umowy: 28.06.2019 r.

Cele projektu:

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody i adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Celem szczegółowym jest uregulowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna poprzez budowę i przebudowę sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej służących zabezpieczeniu miasta przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Projekt zakłada wykonanie następujących zadań:

 1. Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie pętli autobusowej przy ul. Barcza/Wańkowicza;
 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żiżki umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z rejonu posesji przy ul. Lipowej 15A;
 3. Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Budowlanych  przy ul. Żołnierskiej 15;
 4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Maryny Okęckiej Bromkowej;
 5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Friszke;
 6. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Promienistej;
 7. Przebudowa zbiornika retencyjnego zbrn. 451.9. ul. Drozdy – Zięby;
 8. Przebudowa odwodnienia ulicy Juranda ze Spychowa w Olsztynie;
 9. Budowa zbiorników retencyjnych w ramach projektu „Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo”;
 10. Przebudowa kanalizacji deszczowej ze zbiornika 105.1 i 106.5;
 11. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do os. Pieczewo w Olsztynie”;
 12. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie”;
 13. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Przebudowa układu ulicznego w centrum Olsztyna - budowa ulicy Partyzantów”;
 14. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Przebudowa układu ulicznego w centrum Olsztyna - ul. S. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba”.

Gmina Olsztyn informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach projektu, z którym można zapoznać się pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Pogoda