Idź do treści strony
Gospodarka

 

"Zdalna Szkoła”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu: 99 962,10 zł
Wartość dofinansowania:  99 962,10 zł
Zakończenie finansowe projektu: 11.11.2020 r.

W ramach programu Zdalna Szkoła przyznano Gminie Olsztyn grant w wysokości do 100.000 zł na doposażeniu Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
Celem projektu było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
W ranach projektu zakupiono 30 szt. laptopów oraz 30 szt. routerów Wi-Fi  do 10 olsztyńskich Szkół Podstawowych w celu zapewnienia uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w systemie zdalnym. Grant został w 100% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zdalna Szkoła +”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu: 152 743,92 zł
Wartość dofinansowania:  152 743,92 zł
Zakończenie finansowe projektu: 21.12.2020 r.

W ramach programu Zdalna Szkoła przyznano Gminie Olsztyn grant  na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.
Celem projektu było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
W ranach projektu zakupiono 59 szt. laptopów do 23 olsztyńskich Szkół Podstawowych w celu zapewnienia uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w systemie zdalnym. Grant został w 100% sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rozbudowa systemu Wi-Fi szkół na terenie Gminy Olsztyn"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie 1.1  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu: 64 368,00 zł
Wartość dofinansowania:  64 368,00 zł
Zakończenie finansowe projektu: 31.12.2021 r.

W ramach programu przyznano Gminie Olsztyn kwotę ryczałtową w wysokości 64 368,00 zł na rozbudowę systemu Wi-Fi 15 szkół na terenie Miasta Olsztyna.

Celem projektu jest dostarczenie bezpłatnego internetu dla społeczności szkolnej, jak również dla osób korzystających z sal w trakcie eventów.
W ramach projektu wyposażono 15 sal gimnastycznych szkół znajdujących się na terenie Miasta Olsztyna w punkty dostępowe. Punkty te będą zarządzane przez centralny kontroler sieci bezprzewodowej, którym zarządza Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymiana przełączników szkieletowych

Konkurs grantowy „Cyfrowa Gmina”
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia – REAC-EU
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Projekt zakłada wymianę trzech wysłużonych przełączników szkieletowych, które pełnią rolę głównych węzłów miejskiej sieci szerokopasmowej, bez których komunikacja z jednostkami w Gminie Olsztyn byłaby niemożliwa.

Dzięki realizacji zadania zwiększy się wydajność i szybkość działania miejskiej sieci szerokopasmowej, wyeliminowane zostaną sytuacje awaryjne i przestoje w codziennej pracy jednostek w Gminie Olsztyn, a także, dzięki wykorzystaniu nowych funkcji oprogramowania w przełącznikach, podniesiony zostanie poziom cyberbezpieczeństwa.

W ramach zadania zrealizowana zostanie także diagnoza cyberbezpieczeństwa gminy Olsztyn.

Wartość grantu: 100 000 zł   
Wartość dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych
Data podpisania umowy: 13.05.2022 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Konkurs grantowy „Cyfrowa Gmina”
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia – REAC-EU
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W ramach zadania, Gmina Olsztyn zakupi 501 laptopów, które zostaną przekazane dzieciom i wnukom z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

Wartość grantu: 1 252 500 zł   
Wartość dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych
Data podpisania umowy: 19.05.2022 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w związku ze wsparciem z REACT-EU

miniPAKT - gminne pracownie komputerowe

Konkurs grantowy „miniPAKT - gminne pracownie komputerowe”
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia – REAC-EU
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Projekt zakłada zakup wyposażenia do dwóch pracowni komputerowych prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne: Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiecherta 23a w Olsztynie, funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz Multicentrum – filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

W przypadku Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiecherta 23 zakupiony w ramach grantu sprzęt wykorzystany zostanie do wyposażenia nowej pracowni komputerowej, która będzie służyć rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych poprzez kreatywne wykorzystanie nowych technologii. Ośrodek dysponuje przestrzenią, która może być wykorzystana do realizacji zajęć obejmujących interdyscyplinarne działania edukacyjne. Ośrodek jest placówką wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej, do której przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Bardzo potrzebnym miejscem w Ośrodku, który stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom podopiecznych, jest pracownia komputerowa, która będzie służyć rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych.

W przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie grant przeznaczony zostanie na zakup nowego wyposażenia dla Multicentrum – filii MBP w Olsztynie. Z oferty edukacyjnej Multicentrum mogą korzystać wszystkie grupy wiekowe. Istnieje także specjalny program zajęć przeznaczony dla nauczycieli, chcących wykorzystywać zasoby Multicentrum w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Placówka posiada zarówno pracownie do tworzenia treści multimedialnych, jak również stanowiska do nauki programowania i robotyki z wykorzystaniem programów edukacyjnych. Multicentrum działa od 2007 r. w związku z czym sprzęt wykorzystywany do zajęć z dziećmi jest w znacznej mierze niedostosowany do współczesnych wymogów technologicznych. Realizacja grantu pozwoli uczynić z Multicentrum nowoczesne miejsce rozwoju kompetencji cyfrowych użytkowników.

Wartość grantu: 199 762,00 zł   
Wartość dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych
Data podpisania umowy: 20.11.2023 r.

 

 

Pogoda