Idź do treści strony
Gospodarka
 
Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 
Oś priorytetowa:
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER
 
Działanie:
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
 
Dofinansowanie projektu z UE:
781.414,86 zł
 
Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa:
145.750,38 zł
 
Data podpisania umowy:
21.09.2020 r.

 

Opis projektu:
Powiat Miasto Olsztyn 21 sierpnia 2020 r. podpisał umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19
Granty w ramach projektu przekazane zostaną podmiotom prowadzącym zarejestrowane DPS i będą przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelu DPS, bezpośrednio wykonującego pracę z pensjonariuszami, zapewnienie pracownikom możliwości noclegu wraz z wyżywieniem poza miejscem zamieszkania, utworzenie miejsc do przeprowadzenia kwarantanny dla mieszkańców DPS, zakup środków ochrony indywidualnej zakup wyposażenia, zakupi wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników oraz mieszkańców DPS.


EFEKTY:
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł


Okres realizacji projektu: 25 maja-31 marca 2021 r.


Otrzymane Granty:
Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie, przy ul. Bałtyckiej 37a otrzymał grant w wysokości: 211.401,71 zł
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Olsztynie, przy ul. Fałata 23K  otrzymał grant w wysokości: 715.763,53 zł

Pogoda