Idź do treści strony
Urząd Miasta

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wysokość dodatku wynosi:

 • 60 zł na dziecko do 5 lat;
 • 80 zł na dziecko od 5 - 24 lat.

 

UWAGA !!! Dodatek ten przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku przyznania zasiłku rodzinnego (nie można ubiegać się o przyznanie samego dodatku).

 

 

 

 

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY DOTYCZĄCEJ OGRANICZANIA BARIER ADMINISTRACYJNYCH

Od dnia 1 lipca 2011 r. na mocy art. 52 i art. 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń (z wyjątkiem tych, które enumeratywnie wskazują przepisy szczegółowe) dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie

będzie zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”

Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Wniosek
 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w wieku do 16 lat;
 • Orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dziecka powyżej 16 lat;

Inne dodatkowe dokumenty (w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej) wymagane przez organ orzekający zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) – w przypadku gdy okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust. 2 podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Zgodnie z § 12 c/w rozporządzenia kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych może uwierzytelnić organ realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 61A

 

Opłaty: nie występują

 

Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów poprzez wydanie decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. )

   

  Załączniki do pobrania:

  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego