Idź do treści strony
Urząd Miasta

Newsletter

Dodatek do zasiłku rodzinnego  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie  korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie uprawnionej nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych;
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem  urodzonym podczas   jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

 

UWAGA !!! Dodatek ten przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku przyznania zasiłku rodzinnego (nie można ubiegać się o przyznanie samego dodatku)

 

 

 

 

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY DOTYCZĄCEJ OGRANICZANIA BARIER ADMINISTRACYJNYCH

Od dnia 1 lipca 2011 r. na mocy art. 52 i art. 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń (z wyjątkiem tych, które enumeratywnie wskazują przepisy szczegółowe) dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie będzie zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”

Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony; lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia ( oświadczenie z odpowiednią klauzulą )
  • Zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy   bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie (z odpowiednią klauzulą ) wraz z kopiami imiennych raportów osoby ubezpieczonej potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

  Inne dodatkowe dokumenty (w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej) wymagane przez organ orzekający zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) – w przypadku gdy okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust. 2 podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

  Zgodnie z § 12 c/w rozporządzenia kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych może uwierzytelnić organ realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

   

   

   

   

  Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 61 A

   

  Podstawa prawna:

   • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 

    

    

   Załączniki do pobrania:

   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

   Pogoda