Idź do treści strony
Urząd Miasta

Newsletter

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu , opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców ponieważ:

a) drugi z rodziców nie żyje

b) ojciec dziecka jest nieznany

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.Wysokość dodatku wynosi 170 zł na każde dziecko (250 zł na dziecko niepełnosprawne), ale nie więcej niż 340zł na wszystkie dzieci (500 zł na dzieci niepełnosprawne)

 
UWAGA !!! Dodatek ten przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku przyznania zasiłku rodzinnego (nie można ubiegać się o przyznanie samego dodatku)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Kopię akt zgonu jednego z rodziców dziecka;
  • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany;
  • Zaświadczenie z sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
  • Wyrok zasądzający alimenty od obojga rodziców, jeżeli zostały one zasądzone przed uzyskaniem pełnoletności dziecka (w przypadku osoby uczącej się);
  • Zaświadczenie z sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, ubezwłasnowolnienia lub przebywania w areszcie, więzieniu powyżej 3 miesięcy (dotyczy mężatek, a dzieci nie mają zasądzonych alimentów).

 

Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 61A

 

Opłaty: nie występują

 

Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów poprzez wydanie decyzji administracyjnej

 

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 130, poz. 903, z późn. zm.)

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Pogoda