Idź do treści strony
Urząd Miasta

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 

Link do strony MOPSu w Olsztynie (aktualne druki)

DO KOGO SKIEROWANA JEST USŁUGA

 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.
 2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Do naliczenia dochodu stosuje się przepisy art. 5 ustawy z dnia 28 listopada o 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego — w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.


Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

 

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY DOTYCZĄCEJ OGRANICZANIA BARIER ADMINISTRACYJNYCH

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. na mocy art. 52 i art. 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń (z wyjątkiem tych, które enumeratywnie wskazują przepisy szczegółowe) dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.

 

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie będzie zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”

Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

WYMAGANE DOKUMENTY


wniosek
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzory zaświadczenia i oświadczenia są określone w rozporządzeniu,
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w rozporządzeniu,
c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w rozporządzeniu,
d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w rozporządzeniu
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w rozporządzeniu,
f) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
− zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
− informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
oświadczenie lub zaświadczenie z organu właściwego w przypadku czasowego pobytu o nie pobieraniu zapomogi
w przypadku posiadania stałego meldunku poza właściwością miejscową MOPS w Olsztynie, należy złożyć oświadczenie lub zaświadczenie z gminy miejsca zamieszkania o nieubieganiu się tam o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną lub wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną
odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Zgodnie z § 12 c/w rozporządzenia kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych może uwierzytelnić organ realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, al. Piłsudskiego 61 A

 

OPŁATY

 

Nie występują

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
 • W bardziej skomplikowanych sprawach termin może się wydłużyć o czym strona informowana jest zawiadomieniem o przesunięciu terminu wydania decyzji administracyjnej
 • Sprawa załatwiana jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od wydanej decyzji administracyjnej stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Należy je złożyć za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

 

INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

 

Przyznane świadczenie przekazywane jest osobie uprawnionej zgodnie z jej wskazaniem (konto osobiste, przekaz pocztowy lub wypłata gotówkowa w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca zamieszkania)