Idź do treści strony
Urząd Miasta

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu lub
 2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka ) – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie przysługuje w kwocie 520 zł.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.


Od 1 stycznia 2010 r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne w przypadku spełnienia warunków odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne ( w przypadku kobiet jeśli nie mają 20 lat składkowych , w przypadku mężczyzn jeśli nie posiadają 25 lat składkowych, powyżej tych okresów tut. Organ nie odprowadza już składek ) oraz w przypadku nie posiadania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - składki zdrowotne.


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 2. osoba wymagająca opieki:
  a) pozostaje w związku małżeńskim,
  b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
 5. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • uwierzytelniona kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (lub przedstawić w/w dokument do wglądu pracownikowi przyjmującemu)
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - dotyczące dzieci w wieku do ukończenia 16 roku życia - oryginał albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 r. życia, która ma być objęta opieką co oznacza dokumenty o:
  - niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  - całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  - stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji
  - zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o niekorzystaniu w placówce z opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Inne dodatkowe dokumenty (w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej) wymagane przez organ orzekający zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) – w przypadku gdy okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust. 2 podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Zgodnie z § 12 c/w rozporządzenia kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych może uwierzytelnić organ realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) „ W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straż praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes strony„

 

Ponadto zgodnie z art. 77. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

§ 2. Organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.

§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 52) może z urzędu lub na wniosek strony przesłuchać również nowych świadków i biegłych na okoliczności będące przedmiotem tego postępowania.

§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie.

 

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne  z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art.17 organ właściwy może przeprowadzić wywiad – zgodnie z art. 23 ust. 4 aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

 

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY DOTYCZĄCEJ OGRANICZANIA BARIER ADMINISTRACYJNYCH

Od dnia 1 lipca 2011 r. na mocy art. 52 i art. 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń (z wyjątkiem tych, które enumeratywnie wskazują przepisy szczegółowe) dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie będzie zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”

Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 61A

Opłaty: nie występują

Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów poprzez wydanie decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego