Idź do treści strony
Urząd Miasta

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przyznawany jest na okres trwania orzeczenia.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
-
Dzieciom niepełnosprawnym;
- Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
- Osobie, która ukończyły 75 rok życia;
- Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia - z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł.


Uwaga!

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

 

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY DOTYCZĄCEJ OGRANICZANIA BARIER ADMINISTRACYJNYCH

Od dnia 1 lipca 2011 r. na mocy art. 52 i art. 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 15 ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń (z wyjątkiem tych, które enumeratywnie wskazują przepisy szczegółowe) dotyczących określonych okoliczności, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie będzie zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”

Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek;
  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
  • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 

Inne dodatkowe dokumenty (w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej) wymagane przez organ orzekający zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) – w przypadku gdy okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust. 2 podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Zgodnie z § 12 c/w rozporządzenia kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych może uwierzytelnić organ realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 61A

Opłaty: nie występują

Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów poprzez wydanie decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
    (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego