Idź do treści strony
Urząd Miasta

Zasiłek rodzinny - to pieniądze na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka. Warunek - dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać netto 504 zł lub 583 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

 

UWAGA! W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód  osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (48 zł do 31.10.2009 , a 68 zł od 01.11.2009) przysługującemu w okresie na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje. (Z tego wyjątku można skorzystać tylko raz).

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia lub

2) do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, (ale nie w szkole wyższej), albo

3) do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą prawa do alimentów z ich strony).

 

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego (Poniższe kwoty obowiązują do dnia 31.10.2009):

- 48 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

- 64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

- 68 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia   O

 

Od dnia 01.11.2009 kwoty te ulegają zmianie odpowiednio:

- 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

- 91 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

- 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

WAŻNE! Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli :

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniające całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniające całodobowe utrzymanie;

4. dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.   WAŻNA INFORMACJA ! W związku z art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1456) okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r., na który ustala sie prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 2009r.  

 

WNIOSKI NA ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2009/2010 MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 WRZEŚNIA 2009

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek
 • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzająca tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (w przypadku starych dowodów ksero od strony 1 do ostatniej z zameldowaniem włącznie;
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne;
 • Zaświadczenie szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
 • Zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
 • Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach osiąganych przez członków rodziny wymagane za rok poprzedzający okres zasiłkowy, w zależności od sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym:
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach (netto) członków rodziny - osoby rozliczające się na zasadach ogólnych;
 • Oświadczenie o przychodach w przypadku osoby podlegającej przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowych;
 • Oświadczenie o dochodach w przypadku osoby rozliczającej się w formie karty podatkowej;
 • Zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty)
 • Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,;
 • Kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 61 A

 

Opłaty: nie występują

 

Termin i sposób załatwienia: Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, poprzez wydanie decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 130, poz. 903, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058) 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zasiłek rodzinny