Idź do treści strony
Gospodarka

Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+

Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ to podstawowy i najważniejszy dokument wskazujący plany rozwojowe i pomysł na stolicę Warmii i Mazur przyszłości. Stanowi przede wszystkim odpowiedź na zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej Olsztyna, w szczególności takie jak kryzys gospodarczy, malejąca liczba mieszkańców, czy pandemia COVID-19, a także niekorzystne zmiany klimatu. Strategia jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które będą mogły być zaspokajane m.in. poprzez realizację projektów z kolejnej perspektywy finansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Prace nad uchwaloną 28 września 2022 r. Strategią rozpoczęły się w połowie 2021 roku. Dokument wyznacza kierunki działań w poszczególnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz określa wizję Olsztyna na kolejne lata.

Nadzór nad przebiegiem procesu opracowania Strategii powierzono Zespołowi Koordynującemu, któremu przewodniczyła Pani Ewa Monika Kaliszuk - Zastępca Prezydenta Olsztyna. Zespół tworzyli  także dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyn. Ekspertem głównym prac nad Strategią był dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Proces przygotowania strategii wspierali także eksperci zewnętrzni.

Wizja Olsztyna przyszłości będzie realizowana przez trzy cele strategiczne i dwanaście celów operacyjnych. Określając kierunki działań, w każdym z celów operacyjnych przyjęto model trzech zasadniczych kierunków, skoncentrowanych na: obywatelu; organizacji; przestrzeni.

Strategia nie wskazuje konkretnych projektów. Te będą określane w dokumentach wdrażających określone działania.

Proces opracowania projektu Strategii był wysoce uspołeczniony - przeprowadzono dwa etapy konsultacji społecznych:

  • w ramach pierwszego etapu - opinie, wnioski i propozycje, zgłaszane przez mieszkańców
    w czasie dziesięciu debat tematycznych i dwóch spotkań z młodzieżą olsztyńskich szkół średnich,
    pozwoliły wypracować kierunki rozwoju Olsztyna, a także określić wizję Miasta w roku 2030+ (czas trwania I. etapu konsultacji: od 26 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.),
  • w czasie ośmiu spotkań organizowanych w ramach drugiego etapu konsultacji, wszystkim zainteresowanym mieszkańcom i mieszkankom Olsztyna, lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym i in. zaprezentowano projekt Strategii oraz umożliwiono składanie uwag do dokumentu (czas trwania II. etapu konsultacji: od 04 maja 2022 r. – 22 czerwca 2022 r.).

Wszystkie dokumenty oraz informacje z przebiegu procesu konsultacyjnego i prac nad Strategią Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+ są dostępne na stronie Konsultacji społecznych w Olsztynie (zakładka Olsztyn 2030+).

Do pobrania:

Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+

 

 

Strategia Rozwoju Miasta Olsztyn 2020 - archiwum:

Pogoda