Idź do treści strony
Gospodarka

W stronę nowej jakości

 

Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, w szczególności kryzys gospodarczy, a także nowy okres programowania polityk Unii Europejskiej - wpłynęły na zmiany dokumentów strategicznych na wszystkich szczeblach administracji publicznej. Również władze Olsztyna przystąpiły do aktualizacji Strategii sięgającej swoim horyzontem roku 2020. 

 

Prace nad uchwaloną 30 października 2013 r. Strategią rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 rozpoczęły się w maju 2013 r. powołaniem Zespołu Strategicznego oraz czterech grup tematycznych: 1) Społeczeństwo, 2) Korzyści miejsca. Zasoby środowiska, 3) Gospodarka. Rynek pracy. Finanse, 4) Nauka. Kultura. Technika. Całość procesu aktualizacji strategii koordynował referat ds. strategii w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Olsztyna. Proces przygotowania strategii wspierali także eksperci zewnętrzni.

 

Prace nad strategią toczyły się z uwzględnieniem następujących zasad:

  • zasada koncentracji na realnych siłach Olsztyna – strategia powinna zmierzać do wszechstronnego wykorzystania unikalnych zasobów lokalnych, w szczególności historycznych, przyrodniczych, a także kapitału ludzkiego oraz cennych odmienności. Dlatego zawartość celów strategicznych to przede wszystkim pomysły na wykorzystanie atutów lokalnych, na które zarówno Urząd Miasta, jak i sami mieszkańcy mają największy wpływ;
  • zasada koncentracji na zagadnieniach najistotniejszych dla przyszłości – przyjęto, że każdy potencjalny cel strategiczny powinien być rozpatrywany w kontekście jego doniosłości dla przyszłości Miasta. Oznacza to, że dokonano selekcji celów najważniejszych;
  • zasada koncentracji tematycznej – wychodzi naprzeciw tendencjom obserwowanym w całej Unii Europejskiej. Wiele dotychczasowych dokumentów miało liczne cele, które dawały poczucie iluzorycznego bezpieczeństwa, iż w ramach strategii zostanie zrealizowane wszystko. Strategia rozwoju Olsztyna na najbliższe lata będzie koncentrowała się na niewielu, ale najważniejszych zagadnieniach.

 

Projekt strategii podlegał konsultacjom społecznym, w ramach których odbyły się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami grup roboczych, otwarte spotkanie z mieszkańcami Olsztyna; udostępniono także formularz zgłoszeniowy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, który można było przesyłać drogą internetową. Projekt Strategii był poddany również prognozie oddziaływania na środowisko, której rekomendacje (dotyczące terenów przemysłowych i edukacji) zostały ujęte w dokumencie.


 

Do pobrania:

Pogoda