Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

Regulamin korzystania z Miejskiej Sieci Teleinformatycznej

Rozdział I

Słownik

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Miasto - Gmina Olsztyn;
 2. Urząd - Urząd Miasta Olsztyna;
 3. jednostka - inna niż Urząd jednostka organizacyjna Miasta Olsztyn zaliczana do sektora finansów publicznych;
 4. Sieć Miejska - Miejska Sieć Teleinformatyczna - zarządzana przez Urząd sieć teleinformatyczna, zapewniająca realizację usług teleinformatycznych dla jednostek, składająca się z:
  • elementów pasywnych (kanalizacja teletechniczna, tory światłowodowe i miedziane, zakończenia torów w budynkach - własne i dzierżawione) z wyłączeniem okablowania budynków,
  • urządzeń aktywnych (sieciowe, służące do transmisji danych);
 5. administrator sieci - pracownik Wydziału Informatyki zarządzający wszystkimi elementami i urządzeniami Sieci Miejskiej;
 6. zasoby - serwery, oprogramowanie i dane, przeznaczone do wspólnego wykorzystania przez jednostki w Sieci Miejskiej;
 7. usługi - usługi udostępniane w Sieci Miejskiej (np. dostęp do Internetu, Intranetu, danych i oprogramowania);
 8. wykaz jednostek publicznych na terenie miasta Olsztyna podłączonych do sieci miejskiej, dostępny jest w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna.
 9. adres IP - (Internet Protocol address) jest unikalnym adresem urządzeń elektronicznych służącym do identyfikacji oraz komunikacji między nimi w sieci komputerowej;
 10. paszportyzacja - system inwentaryzacji obiektów i innych elementów sieci miejskiej wraz z ich parametrami.
 11. intranet - wewnętrzne elektroniczne serwisy informacyjne Urzędu.

 

Rozdział II

Zakres Regulaminu

§2

Regulamin określa:

 1. zasady korzystania z Sieci Miejskiej przez jednostki;
 2. zasady zarządzania Siecią Miejską;
 3. zasady finansowania Sieci Miejskiej w związku z korzystaniem z niej przez jednostki.

 

Rozdział III

Ogólne zasady korzystania z Sieci Miejskiej, Zasobów i Usług

§3

Jednostki zobowiązane są do korzystania z Sieci Miejskiej, zasobów i usług w przypadku, gdy zaistnieją możliwości techniczne, a także gdy będzie to korzystne dla Miasta oraz jednostki, w szczególności w aspekcie:

 1.  finansowym;
 2.  organizacyjnym;
 3. związanym z kreowaniem wizerunku Miasta;
 4. ułatwienia kontaktu z mieszkańcami;
 5. związanym z bezpieczeństwem Miasta i jego mieszkańców;
 6. dostępności mieszkańców do wybranych usług sieci.

 

Rozdział IV

Odpowiedzialność Urzędu i jednostki

§4

Urząd odpowiada za Sieć Miejską, zasobów i usług w zakresie:

 1. zapewnienia środków finansowych niezbędnych dla budowy i funkcjonowania Sieci Miejskiej;
 2. utrzymania i rozwoju Sieci Miejskiej;
 3. zapewnienia jednostkom dostęp do Sieci Miejskiej, zasobów i usług;
 4. nadzoru nad korzystaniem przez jednostki z zasobów i usług;
 5. prowadzenia ewidencji i paszportyzacji zasobów;
 6. zamawiania usług udostępnianych w Sieci Miejskiej;
 7. wprowadzenia i przestrzegania poprawności stosowania standardów dotyczących dystrybucji zasobów i usług (adresacji IP, numeracji w wewnętrznej sieci, polityki bezpieczeństwa zasobów, nazewnictwa domenowego itp.);
 8. przygotowywania informacji dotyczących kosztów korzystania z Sieci Miejskiej przez jednostki.

Jednostka ponosi odpowiedzialność za:

 1. zabezpieczenia fizyczne elementów i urządzeń Sieci Miejskiej zlokalizowanych na terenie jednostki,
 2. ochronę antywirusową własnych urządzeń włączonych do Sieci Miejskiej,
 3. posiadanie wszelkich wymaganych prawem licencji na użytkowane przez jednostkę oprogramowanie,
 4. usługi uruchomione na serwerach jednostki włączonych do Sieci Miejskiej.

 

Rozdział V

Zasady korzystania z Internetu i Intranetu

§5

 1. Dostęp do Internetu realizowany jest wyłącznie z wykorzystaniem metod i łącz autoryzowanych przez Wydział Informatyki.
 2. Zabrania się publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi zawierających materiały godzące w dobre obyczaje lub niezgodne z prawem.
 3. Zabrania się wykonywania czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie Sieci Miejskiej, a w szczególności urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników.
 4. Zabrania się w szczególności:
  1. powodowania zjawiska przeciążenia sieci i usług,
  2. wszelkiej transmisji danych zawierających szkodliwy kod,
  3. transmisji pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,
  4. prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci,
  5. wysyłania spamu.
 5. w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad przez użytkownika sieci w jednostce, administrator sieci powiadamia kierownika jednostki, w której doszło do nadużycia.
 6. Jeżeli nadużycie powoduje przerwy lub niestabilną pracę sieci, administrator sieci może zablokować dostęp do Sieci Miejskiej.
 7. Administrator sieci prowadzi stały monitoring dostępu jednostek do Internetu i Intranetu w zakresie obejmującym w szczególności:
  1. transmisję danych;
  2. naruszania zasad określonych w ust. 1-4.
 8. na żądanie kierownika jednostki administrator sieci udostępni szczegółowe informacje (logi) dotyczące stwierdzonych naruszeń lub nadużyć do 30 dni wstecz od dnia otrzymania zapytania.

 

Rozdział VI

Zasady korzystania z Zasobów i Usług

§ 6

 1. Jednostka może korzystać z zasobów i usług udostępnianych przez Urząd.
 2. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności, które mogą niekorzystnie wpłynąć na dostępność zasobów i wydajność usług, a w szczególności opisanych w § 5 ust. 4.

 

Rozdział VII

Zasady dokonywania rozliczeń finansowych

§7

 1. Koszty budowy, modernizacji oraz utrzymania Sieci Miejskiej pokrywa Urząd.
 2. Koszty stałe usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, takich jak dzierżawa łączy, pokrywa Urząd.

 

Rozdział VIII

Przyłączenie jednostki do Sieci Miejskiej

§ 8

 1. Wydział Informatyki informuje kierownika jednostki o zaistnieniu przesłanek określonych w § 3 ust. 1 i przedstawia propozycję przyłączenia jednostki do Sieci Miejskiej.
 2. Szczegóły dotyczące rozwiązań organizacyjnych, parametrów technicznych oraz szczególnych uprawnień i obowiązków jednostki określa regulamin.
 3. w miejscu uzgodnionym z kierownikiem jednostki zbudowany zostanie przez Urząd punkt styku sieci.
 4. Urządzenia stanowiące zakończenie Sieci Miejskiej w jednostce dostarcza, instaluje i konfiguruje Urząd.
 5. Podłączenie zasobów wewnętrznych jednostki do Sieci Miejskiej realizuje jednostka.
 6. O ile zaistnieje taka potrzeba Urząd po dokonaniu uzgodnień z jednostką może wybudować elementy innych systemów w szczególności związanych z bezpieczeństwem Miasta, monitorowaniem stanu środowiska naturalnego, uruchomieniem publicznych punktów dostępu do Internetu.
 7. Testy końcowe przeprowadza Urząd wspólnie z przedstawicielami jednostki.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Miejskiej Sieci Teleinformatycznej Urząd Miasta Olsztyna

 1. Korzystanie z sieci jest bezpłatne.
 2. Przed skorzystaniem z sieci każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Ograniczenie przepustowości Miejskiej Sieci Teleinformatycznej do 32 Mbit/s
 4. Urząd Miasta Olsztyn nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci.
 5. Urząd nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 6. Urząd nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 7. Urząd nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 8. Obowiązkiem jednostki korzystającej z Miejskiej sieci Teleinformatycznej jest rejestrowania połączeń własnej wewnętrznej sieci.
Pogoda