Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2022

 

DOFINANSOWANIE

918 000 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

918 000 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Program realizowany jest w dwóch formach:

  1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

 

GRUPA DOCELOWA

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

EFEKTY PROGRAMU

  1. odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa; dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw,
  2. okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Pogoda