Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY NA ROK 2022

 

DOFINANSOWANIE

84 493 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

281 646 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech osób i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie.

REALIZOWANE ZADANIA

Program zakłada dwa moduły:

Moduł I - wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,

Moduł II - wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinasowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

 

GRUPA DOCELOWA

Adresatami programu będą:
    1) osoby fizyczne prowadzące rodzinny dom pomocy lub planujące utworzenie rodzinnego domu pomocy;
    2) organizacje pożytku publicznego prowadzące rodzinny dom pomocy lub planujące utworzenie rodzinnego domu pomocy;
    3) osoby korzystające ze wsparcia rodzinnych domów pomocy.

 

EFEKTY PROGRAMU

Dzięki realizacji Programu osoby niesamodzielne ze względu na wiek lub niepełnosprawność uzyskają wsparcie w formie usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy.

 

Za realizację programu odpowiedzialnym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Pogoda