Idź do treści strony
Влада Міста

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

NA LATA 2019-2023

 

DOFINANSOWANIE

2 000 000 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

2 500 000 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

2) osobom dorosłym, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

GRUPA DOCELOWA

Osoby spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, a także osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i  niepełnosprawne.

 

EFEKTY PROGRAMU

Wsparcie osób potrzebujących oraz zmniejszenie skali niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Pogoda