Idź do treści strony
Gospodarka

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, położonych w obrębie nr 46 m. Olsztyna przy ul. Sielskiej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 11/5 o pow. 1133 m2 (KW Nr OL1O/00061248/8) – cena wywoławcza 520 000 zł

- 11/6 o pow. 686 m2 (KW Nr OL1O/00061248/8) – cena wywoławcza 323 000 zł

- 11/7 o pow. 809 m2 (KW Nr OL1O/00061248/8) – cena wywoławcza 372 000 zł

Cena gruntu ustalona w drodze przetargu zostanie opodatkowana podatkiem VAT
w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, w sali 219, II piętro, o godzinie 11.30.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dotyczącej danej nieruchomości należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. numer konta 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 04 września 2023 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się w dniu 04 września 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Działki 11/5, 11/6, 11/7 obr. 46 położone są na terenie objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie (Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXVI/460/20 z dnia 28.10.2020r.) i znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 161MN5 – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości jest możliwa z dróg oznaczonych w ww. miejscowym planie symbolami: 356KDPj oraz 303KDD. Zjazd obsługujący działkę 46-11/5 należy zaprojektować przy jej południowej granicy z drogi 303KDD.

W miarę uzbrojenia terenu w dodatkowe urządzenia komunalne nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat adiacenckich.

Działki przeznaczone do sprzedaży ogrodzone są płotem z siatki.

Przez działkę 46-11/7 przebiega infrastruktura techniczna w postaci sieci kanalizacji sanitarnej oznaczonej jako ks200, będąca własnością PWiK Sp. z o. o. Nabywca tej działki zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o. o. z uwzględnieniem pasa eksploatacyjnego o szerokości 3 m, tj. po 1,5 m z każdej strony od skrajni przedmiotowej sieci, polegającej na prawie przechodu przez ww. działkę sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawie dostępu do niej w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany, rozbudowy oraz wpisu tej służebności w nowo założonej księdze wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości.

Ponadto przez działkę 46-11/7 przebiega przyłącze sieci gazowej gnD50, a przez działkę 46-11/5 przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej ks50, wobec czego, nabywcy tych działek będą zobowiązani do zachowania ww. uzbrojenia technicznego lub jego przebudowy na własny koszt na warunkach określonych przez operatora oraz do zapewnienia dostępu w celu wykonania naprawy, konserwacji i wymiany.

Drzewa i krzewy występujące na działkach przeznaczonych do sprzedaży podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz 916) z wyjątkiem drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, a także krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 oraz drzew lub krzewów gatunków owocowych. Wskazane jest zachowanie istniejącej zieleni w jak największym zakresie. Niezbędna wycinka drzew lub krzewów objętych ochroną prawną na cele przyszłego zagospodarowania terenu bądź w ramach zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych wymaga zgłoszenia w Wydziale Środowiska UM Olsztyna (w przypadku osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), bądź uzyskania decyzji administracyjnej Prezydenta Olsztyna (w pozostałych przypadkach).

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Koszty sporządzania umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II nr 1, pokój 112, I piętro tel. 89-527-31-11 wew. 357 lub 89‑535-32-15.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

Wetter