Idź do treści strony
Gospodarka

Komitet Rewitalizacji

KOMITET REWITALIZACJI POWOŁANY!

20 marca 2024 r. Prezydent Olsztyna powołał pierwszy w historii Miasta Komitet Rewitalizacji. O tym jak ważny jest to zespół, świadczy umocowanie go w ustawie z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji. Zgodnie z jej zapisami, Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta. Regulamin, stanowiący podstawę działania Komitetu, określa uchwała Rady Miasta Olsztyna, wypracowana podczas konsultacji społecznych, wspólnie z mieszkańcami Olsztyna. Członkowie Komitetu zostali wyłonieni w otwartym naborze, przy czym przedstawiciele strony społecznej sami zgłaszali swoje kandydatury, natomiast reprezentanci instytucji publicznych zostali wyznaczeni przez kierujących tymi instytucjami. Mamy nadzieję, że tak szeroka reprezentacja specjalistów z różnych dziedzin, pozwoli na uporanie się z najbardziej złożonymi problemami obszaru rewitalizacji Olsztyna.

Gminny Program Rewitalizacji Olsztyna 2030+ jest dokumentem zawierającym zbiór interdyscyplinarnych działań, mających na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów Olsztyna z kryzysów społecznych, połączonych z problemami w sferze technicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub gospodarczej.

Skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna:

1) Tomasz Janus - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,

2) Monika Pawłowska - przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji,

3) Wojciech Biedrzyński - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,

4) Jakub Piechota - przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,

5) Danuta Narojczyk - przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji,

6) Tomasz Boenke - przedstawiciel mieszkańców Olsztyna spoza obszaru rewitalizacji,

7) Marcin Szwed - przedstawiciel mieszkańców Olsztyna spoza obszaru rewitalizacji,

8) Bogusława Skokowska - przedstawicielka właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i/lub podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji,

9) Maciej Smółka - przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Olsztyna, działających na obszarze rewitalizacji,

10) Anna Maria Nadgrabska - przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność społeczną/organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

11) Aneta Piętka - przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność społeczną/organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

12) Magdalena Jaroszewska - przedstawicielka podmiotów prowadzących działalność społeczną/organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

13) Aneta Terlikowska-Kuchta - przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,

14) Magdalena Sutko - przedstawicielka Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie,

15) Anna Szyłańska - przedstawicielka Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie,

16) Magdalena Pilska-Piotrowska - przedstawicielka instytucji kultury z obszaru rewitalizacji,

17) Krzysztof Dąbkowski - przedstawiciel instytucji kultury z obszaru rewitalizacji,

18) Angelika Stawisińska - przedstawicielka placówek edukacyjnych z obszaru rewitalizacji,

19) Tomasz Niedźwiecki - przedstawiciel placówek edukacyjnych z obszaru rewitalizacji,

20) Dagmara Szałczyńska - przedstawicielka Straży Miejskiej,

21) Edyta Szkamruk-Dobies - przedstawicielka Policji,

22) Sebastian Szepel – przedstawiciel Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie,

23) Emilia Wasilewska - przedstawicielka Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

24) Aneta Sienkiewicz - przedstawicielka Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie,

25) Marzena Fesnak - przedstawicielka Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie,

26) Paweł Pykało - przedstawiciel Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie,

27) Justyna Sarna-Pezowicz - pracownik Urzędu Miasta Olsztyna z komórki odpowiedzialnej za zarządzanie wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji,

28) Mirosław Arczak - przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,

29) Tomasz Głażewski - przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,

30) Robert Szewczyk - przedstawiciel Rady Miasta Olsztyna,

31) Ewa Krasińska - przedstawicielka Rady Osiedla,

32) Marta Zambrzycka - przedstawicielka Rady Osiedla,

33) Radosław Nowosielski - przedstawiciel Rady Osiedla,

34) Piotr Pacyno - przedstawiciel Rady Osiedla,

35) Małgorzata Kłos - przedstawicielka Rady Osiedla,

36) Piotr Olejnik - przedstawiciel Rady Osiedla,

37) Sylwia Rembiszewska-Piątek - przedstawicielka Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KOMITETU REWITALIZACJI

Zapraszamy do wspólnej pracy mieszkańców Olsztyna, którzy interesują się tematem rewitalizacji i sprawami społeczności lokalnych. W ramach Komitetu będą mogli czuwać nad przebiegiem przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Olsztynie, opiniując związane z nimi działania i wspierając władze miejskie w podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

Jak można zgłosić swoją kandydaturę? Kto poszukujemy? Szczegóły na stronie  https://umolsztyn.bip.gov.pl/tablica-wydzial-strategii-i-funduszy-europejskich/. Nabór trwa od 24 stycznia 2024 r. Na zgłoszenia czekamy do 7 lutego 2024 r.

 

NABÓR DO KOMITETU REWITALIZACJI

12 grudnia 2023 r. rozpoczynamy nabór chętnych do współpracy w ramach Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna. Zapraszamy mieszkańców, którzy interesują się tematem rewitalizacji i sprawami społeczności lokalnych do wspólnej pracy nad rozwojem naszego miasta. Komitet będzie przyglądał się poszczególnym procesom i przedsięwzięciom rewitalizacyjnym, opiniując związane z nimi działania i wspierając władze miejskie w podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

Jak można zgłosić swoją kandydaturę? Kto poszukujemy? Szczegóły w ogłoszeniu i innych dokumentach załączonych poniżej. Nabór trwa do 12 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Lista poparcia

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

 

PRACE NAD REGULAMINEM KOMITETU REWITALIZACJI

Za nami wiele ciekawych rozmów o mieście i sprawach ważnych dla jego mieszkańców. Prowadziliśmy je w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olsztyna do roku 2030+ (GPR). Dziś zapraszamy do dyskusji o roli, zadaniach i zasadach powoływania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna. 

Komitet rewitalizacji to nowe rozwiązanie. Ustawa o rewitalizacji wprowadziła je, aby stworzyć forum społecznego dialogu na temat realizacji przedsięwzięć na obszarach borykających się ze szczególnymi problemami. 

Komitet ma gromadzić osoby szczególnie aktywne, liderów społecznych, którzy swoim zaangażowaniem w sprawy obszaru rewitalizacji wspomagać będą pracę miejskich urzędników. Jest to bardzo istotne, ponieważ dla powodzenia całego przedsięwzięcia potrzebne są wiedza i doświadczenie w wielu dziedzinach.

W działaniach rewitalizacyjnych niezbędny jest udział społeczności lokalnej. Komitet ma być więc łącznikiem między organami gminy, zarządzającymi przygotowaniem i wdrożeniem GPR, a pozostałymi uczestnikami rewitalizacji, którzy w tym procesie powinni odgrywać aktywną rolę. Komitet pozwala też na społeczną kontrolę działań rewitalizacyjnych i daje lokalnej społeczności szansę na wywieranie realnego wpływu na przebieg rewitalizacji.

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacyjnym:

  • Już dziś można wypełnić ankietę na temat Komitetu Rewitalizacyjnego - jej wyniki zaprezentujemy na spotkaniu konsultacyjnym (ankieta aktywna do 3 października 2023 r, do godz. 12.00).
  • Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 3 października 2023 r. o godz. 17.00 w Sali Kameralnej w Kamienicy Naujacka (siedziba MOK w Olsztynie,ul. Dąbrowszczaków 3, sala na parterze). Wejście do budynku z dostępnością do windy – od strony ul. Mrongowiusza. Przebieg spotkania będzie można śledzić też na YouTube (link tutaj).
  • Drugie spotkanie zaplanowano 23 października br. o godz. 17.00. Zapraszamy do Ratusza, Plac Jana Pawła II 1, sala nr 219 (II piętro).
  • Zachęcamy do komentowania online projektu Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna! Projekt można też pobrać tutaj.

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia, składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Olsztyna

Formularz konsultacyjny

Wetter