Idź do treści strony
Urząd Miasta

Newsletter

Warmia i Mazury Regionem Zjednoczonej Europy

 

 

Nazwa projektu - Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych
Beneficjent - Gmina Olsztyn
Program Operacyjny - Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa - 7 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.
Działanie - 7.2  Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych.
Poddziałanie - 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

 

Rozpoczęcie realizacji: 2013.04.19
Zakończenie rzeczowe realizacji  2015.05.29
Zakończenie finansowe realizacji 2015.06.30

 

Wartość projektu 2 134 672,00 PLN
Kwota dofinansowania  1 741 286,20 PLN
Wkład własny 307 285,80 PLN

 

Celem głównym projektu „Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych” jest
„Intensyfikacja wykorzystania ICT do budowy, uruchomienia i upowszechnienia jakościowo nowych usług publicznych oraz wykorzystania ich do usprawnienia procesów administracyjnych, poprzez integrację systemów „back-office” i ‘front-office” w oparciu o platformę zintegrowanych usług publicznych (SOA / ESB), w tym w szczególności dla procesu obsługi podatków i opłat lokalnych, przekładająca się na wymierne usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Olsztyn do roku 2015”.
Projekt obejmuje rozbudowę systemów informatycznych oraz wdrożenie nowych elektronicznych usług publicznych w strukturach organizacyjnych administracji samorządowej Gminy Olsztyn, w Urzędzie Miasta.
Projekt „Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych” jest kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Gminy Olsztyn (Urzędu Miasta Olsztyna) o nowe rozwiązania systemowe, aplikacyjne oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia jakościowo nowych, elektronicznych usług publicznych opartych o poddane procesowi modernizacji oraz integracji systemy aplikacyjne „front-office” i „back-office”, wspomagające realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Gminy Olsztyn.
Kluczowym produktem Projektu zapewniającym „interoperacyjność” usług, ogniskującym w tym zakresie również przyszłe działania Gminy Olsztyn, jest wdrożenie „Platformy Zintegrowanych Usług Publicznych” (PZUP) dostarczającej narzędzia do wymiany danych i integracji usług aplikacyjnych oraz systemowych pomiędzy systemami „front - office” i „back - office”.
Platforma zintegrowanych usług publicznych (skrót: PZUP) zostanie zbudowana
w oparciu o tzw. infrastrukturę SOA / ESB tzw. szynę danych / szynę usług  (ang. Enterprise Services Bus - ESB) dostarczającą narzędzia do definiowania bezpiecznej oraz technologicznie efektywnej wymiany danych, w tym integracji usług sieciowych poszczególnych systemów aplikacyjnych.
Środowisko uruchomieniowe dla platformy zintegrowanych usług publicznych zapewnią dwa (2) serwery sprzętowe oraz niezbędne licencje oprogramowania:
aplikacyjnego (licencje szyny danych ESB oraz zależnie od wybranej technologii: serwer aplikacji i dedykowanych narzędzi do modelowania procesów oraz orkiestracji usług (ang. Business Process Modeling Notation (BPMN), Business Process Execution Language (BPEL));
systemowego (licencje systemu operacyjnego oraz rozbudowa posiadanych licencji środowiska do wirtualizacji VMware).
Wdrożenie platformy PZUP stworzy warunki techniczne do rozwiązania kluczowego problemu Projektu, jakim jest ograniczona integracja funkcjonujących w Urzędzie Miasta systemów informatycznych, które tylko w znikomej części są ze sobą powiązanie i w ograniczonym zakresie udostępniają nawzajem dane z prowadzonych przez te systemy rejestrów publicznych. Obecnie „integracja” opiera się głównie na „wewnętrznej integracji modułowej” w ramach rozwiązań jednego dostawcy. Wyjątkiem jest tutaj  ewidencja ludności (system KSAT), która dostarcza aktualizowany widok danych z rejestru ewidencji ludności, umożliwiający weryfikację oraz opcjonalne zasilanie innych systemów informatycznych z obszaru „back office” (lecz nie wszystkich).
Należy podkreślić, iż platforma zintegrowanych usług publicznych umożliwi nie tylko integrację systemów informatycznych Urzędu Miasta Olsztyn, ale docelowo będzie mogła stanowić również podstawę do integracji systemów informatycznych innych jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn
Wybór takiego rozwiązania jest zasadniczym krokiem w kierunku wdrożenia architektury systemów IT Gminy Olsztyn zorientowanej na usługi (SOA) i jest odpowiedzią na kluczowe założenia opracowywanej przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta Olsztyn strategii informatyzacji Gminy Olsztyn, której głównym celem jest budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem (ZSZM)1.
Pierwszym obszarem integracji bazującym na rozwiązaniu szyny danych będzie integracja systemów „back office” zapewniona poprzez „wymianę elektronicznych dokumentów” pomiędzy kluczowymi dla funkcjonowania systemu informacyjnego Urzędu Miasta systemami informatycznymi, w tym: elektronicznym obiegiem dokumentów (Mdok), Zintegrowanym Systemem Budżetowo - Finansowo-Geodezyjnym (EGERIA – skrót ZSBFG),  systemami KSAT ewidencja ludności oraz PB_USC do obsługi zadań Urzędu Stanu Cywilnego.
W każdym z ww. systemów zostaną opracowane zestandaryzowane usługi sieciowe (ang. webservices) służące udostępnieniu metod do wymiany danych dla wydzielonej grupy dokumentów wejściowych i wyjściowych (np. deklaracje podatkowe dla podatku od nieruchomości, decyzje wymiarowe dla podatku od nieruchomości), co powinno również rozwiązać problem tzw. wydruków masowych z wydawaniem i drukowaniem „decyzji wymiarowych” oraz powiązanej z tym rejestracji w obu tych systemach tzw. zwrotek (czyli potwierdzenia odbioru danego dokumentu przez podatnika).
Rozwiązanie to, poprzedzone pracami analityczno – projektowymi2, istotnie zminimalizuje zakres udziału użytkowników w procesie przetwarzania dokumentów, eliminując zbędne, ponowne wprowadzanie części danych do obu tych systemów3 i zdecydowanie usprawni ich pracę, jak również zapewni spójność prowadzonych przez te systemy (Mdok i ZSBFG) rejestrów publicznych4, a zarazem podniesie jakość świadczonych przez Gminę Olsztyn usług (w tym przypadku dla procesu obsługi podatków oraz opłat lokalnych).
Wdrożenie mechanizmów wymiany i integracji przekłada się na wdrożenie rozwiązań technicznych w obszarze następujących systemów teleinformatycznych: elektronicznego obiegu dokumentacji ewidencjonowanej – systemu Mdok  firmy COIG SA oraz systemów dziedzinowych:  PB_USC firmy TECHNIKA IT SA do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, systemu KSAT firmy COIG SA do obsługi ewidencji ludności oraz EGERIA firmy COMARCH SA w zakresie obsługi finansowo – księgowej między innymi podatków i opłat lokalnych.
Wyniki planowanych i wskazanych powyżej działań powinny de facto usprawnić trzy kluczowe procesy administracyjne funkcjonujące w Urzędzie Miasta Olsztyna: proces obsługi podatków oraz opłat lokalnych, proces obsługi spraw w zakresie ewidencji ludności oraz proces obsługi  spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego (USC)..
Drugim, bardzo istotnym, obszarem realizacji Projektu jest wdrożenie rozwiązań mających na celu przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej urzędu do wdrożenia Systemu EZD, czyli elektronicznego „sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw” dla dokumentacji ewidencjonowanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z dnia 11 stycznia 2011 roku nr 14 poz. 67).
Jest to bardzo ważny krok Wnioskodawcy do przygotowania Urzędu Miasta Olsztyn  do wdrożenia w pełni elektronicznego obiegu dokumentacji ewidencjonowanej dla wybranych procesów i wdrożenia w tym zakresie systemu EZD wspierającego proces gromadzenia i przetwarzania dokumentacji ewidencjonowanej.
Powyższe działania w obszarze przyszłego „Systemu EZD” obejmą między innymi niezbędną modernizację systemu Mdok , w tym dostosowanie systemu Mdok do wdrożenia profilu zaufanego do użytku wewnętrznego dla pracowników urzędu, wdrożenie tzw. podpisu rozłącznego oraz dostawę sprzętu komputerowego (dwa (2) skanery oraz 15 czytników kodu 2D) oraz uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miasta Olsztyn5.
Warta podkreślenia jest w tym zakresie również aktywność Wnioskodawcy, współpracującego z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w „grupie roboczej ds. elektronizacji usług administracji”6, czego rezultatem będzie zaimplementowanie w ramach Projektu w systemie mPortal (BIP) funkcji do publikowania oraz reedycji opisu usług publicznych definiowanych na platformie ePUAP2, co istotnie powinno wspomóc proces „promocji Projektu” oraz upowszechnienia formuły elektronicznego kontaktu z administracją publiczną przy wykorzystaniu bezpłatnego profilu zaufanego i technik ICT.
Trzecim obszarem realizacji Projektu jest opracowanie formularzy usług na ePUAP2 dla wybranej grupy kart usług Urzędu Miasta Olsztyn, wspieranych przez wewnętrzne systemy „back-office”. Dotyczy to wdrożenia 21 elektronicznych usług publicznych trzeciej (3) kategorii, wspierających w szczególności usprawnienie procesów: obsługi podatków i opłat lokalnych, obsługi  USC oraz ewidencji ludności.
Lista planowanych do uruchomienia e-usług 3 kategorii na platformie ePUAP obejmuje  następujące usługi – karty usług:
1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
2. Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu
3. Wniosek o uodstępnienie danych z ewidencji ludności
4. Wydawanie materiałów i wydawnictw promocyjnych Olsztyna
5. Wniosek o objęcie patronatem imprez o charakterrze ponadlokalknym
6. Informacje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych (prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej) druki IN-1, IR-1, IL-1
7. Deklaracje na podatek od nieruchomości (os. prawne i jednostki org. nieposiadające osobowości prawnej) druki DN-1
8. Deklaracja w sprawie podatku leśnego (os. prawne i jednostki org. nieposiadające osobowości prawnej) druki DL-1
9. Deklaracja w sprawie podatku rolnego (os. prawne i jednostki org. nieposiadające osobowości prawnej) druki DR-1
10. Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych (os. fizyczne i os. prawne) druk DT-1
11. Wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
12. Wnioski o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
13. Wnioski o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach lub stwierdzające stan zaległości
14. Wnioski o zwrot opłaty skarbowej
15. Wnioski w sprawie ulg – os. fizyczne
16. Wnioski w sprawie ulg – os. prawne
17. Wnioski o zwrot nadpłaty (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środki transportowe os. fizyczne i os. prawne)
18. Informacja o osobach, które ukończyły szkolenie dla osoby ubiegającej się
o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym w formie kursu.
19. Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego na prawo jazdy.
20. Wniosek o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Uzupełnieniem powyższego pakietu usług będzie jeszcze usługa kategorii 1 dostępna na serwisie BIP informująca o udostępnionych usługach w formie aktywnych formularzy definiowanych na platformie ePUAP. 
Cechą charakterystyczną tej usługi będzie spójność opisu i odwzorowania karty usług (BIP) z definicją usługi na ePUAP zagwarantowana przez funkcje systemu Mdok oraz mPortal, które zapewnią najpierw pobranie definicji usługi z ePUAP (XSD), ewentualną jej reedycję (dodanie komentarzy) i automatyczne opublikowanie na BIP, dzięki wdrożonej integracji pomiędzy tymi systemami.


Pogoda