Idź do treści strony
Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Elektroniczne płatności Olsztyna - EPO
1. Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś priorytetowa: 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:
7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie: 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli
2. Koszt całkowity: 616 230,00 PLN
Procent dofinansowania 85% 523 795,50 PLN
3. Termin konkursu: 27.01.2014-07.03.2014 
4. Data podpisania umowy:
5. Okres realizacji: 27.02.2014-05.06.2015
6.

Opis projektu: Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług  publicznych dla mieszkańców Olsztyna poprzez udostępnienie możliwości załatwiania spraw związanych z należnościami podatkowymi i niepodatkowymi oraz mandatami wystawianymi przez straż miejską i strefę płatnego parkowania poprzez platformę e-PUAP.

Projekt polegał będzie na udostępnieniu w postaci e-usługa danych na temat zobowiązań podatkowych, niepodatkowych i mandatów we wszystkich obszarach działalności urzędu i jego jednostek podległych, przy równoczesnej standaryzacji i uproszczeniu procesów z nimi związanych. Od strony technologii, projekt polegał będzie na rozszerzeniu usług aplikacyjnych poszczególnych systemów dziedzinowych o nowe obszary funkcjonalne,  w tym usługi wymiany i przetwarzania danych (22 usługi) oraz stworzenie portalu płatności elektronicznych (EPO). Niezbędne jest więc stworzenie możliwości udostępniania danych przez te systemy, w których funkcjonuje informacja o należnościach czyli:

  • ZSI „Egeria”,
  • System Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu,
  • System Straży Miejskiej

Wetter