Idź do treści strony
Gospodarka

Uchwała w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy al. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pułku oraz ogrodami działkowymi w Olsztynie”

Do pobrania:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzenne­go dla terenu położonego pomiędzy Al. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pułku oraz ogrodami dział­kowymi w Olsztynie”.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pułku oraz ogrodami działkowymi w Olsztynie” oraz prowa­dzeniu strategicznej oceny od­działywania na środowisko dla ww. planu

Pliki do pobrania:

Pogoda