Idź do treści strony
Gospodarka

Jagiellońska 13A m. 7 ogłoszenie przetarg

 

     

 

 

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się w dniu 17.05.2024 r.)

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, znajdującego się na I piętrze budynku nr 13 A, położonego przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 11/100 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 11/100 w gruncie (obręb 20,  działki nr 229/1, 229/4, 229/7, o łącznej pow. 293 m2,, zapisane w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00046172/3).

 

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi 36,8 m2 , w tym 3,5 m2 piwnica.

Cena wywoławcza nieruchomości                                                                    -  195 000,00 zł

    w tym:

         cena lokalu                                                                                                  - 174 000,00 zł

         cena 11/100 części gruntu (dz. nr 229/1, 229/4, 229/7)                                -    21 000,00 zł

 Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. 2024r. poz. 361 t.j./.

Nieruchomość objęta KW Nr OL1O/00046172/3 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Dla przedmiotowego lokalu sporządzone zostało świadectwo charakterystyki energetycznej.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2024r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 19 500,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2024 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej  w dniu 19 sierpnia 2024 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego               z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec,  w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu 16 lipca  2024 r. w godz. 10:00-10:30 lub 7 sierpnia 2024 r. w godz. 14:30-15:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kilkudniowym wyprzedzeniem z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 526-28-20 i (89) 533-36-26. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

 

Pogoda