Idź do treści strony
Gospodarka

Warszawska 75 m. 9 przetarg ogłoszenie

 

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

( I przetarg odbył się w dniu 17 maja 2024r.)

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, znajdującego się  na poddaszu budynku nr 73; 75 w klatce ozn. nr 75, położonego przy al. Warszawskiej w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 48/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 48/1000 w gruncie pod budynkiem (obręb 60, działka nr 43, o pow. 285 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00023174/0) oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 48/1000 w gruncie do racjonalnej obsługi budynku (obręb 60, działki nr 42, 44 o łącznej pow. 297 m2, zapisane w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00065702/7).

 

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi 45,20 m2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości                                                                    -  270 000,00 zł

     tym:

        cena lokalu                                                                                                   - 253 000,00 zł

         cena 48/1000 części gruntu (dz. nr 43)                                                          -     8 400,00 zł

         cena 48/1000 części gruntu (dz. nr 42, 44)                                                    -     8 600,00 zł

 

 

Budynek nr 73; 75 położony w Olsztynie przy al. Warszawskiej figuruje w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna prowadzonej na podstawie art. 22 ustawy z 23.07.2003r.   o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 24 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków m. Olsztyna ze zm.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 3  ust. 4 pkt 1 ustawy z 29.08.2014r.  o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 101) obowiązek zapewnienia świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcom, nie dotyczy budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów powyższej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. 2024r. poz. 361 t.j./.

 

Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste /dz. 42, 44/ wynosić będzie 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu, natomiast opłata roczna wynosić będzie 1% ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Pierwsza opłata zostanie opodatkowana podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży. Opłaty roczne zostaną opodatkowane podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

 

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem oraz pierwsza opłata za oddanie gruntu do obsługi budynku w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem VAT) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Nieruchomości objęte KW Nr OL1O/00023174/0 i KW Nr OL1O/00065702/7 wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2024r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 27 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2024 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej  w dniu 19 sierpnia 2024 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków.  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego  w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu 18 lipca  2024 r. w godz. 14:30 - 15:30 lub 13 sierpnia 2024 r. w godz. 8:30 -9:30, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kilkudniowym wyprzedzeniem z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 526-28-20 i (89) 533-36-26.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

 

Pogoda