Idź do treści strony
Gospodarka

Kopernika 16 m. 25 przetarg ogłoszenie

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się w dniu 24 listopada 2023 r.)

(II przetarg odbył się w dniu 25 marca 2024 r.)

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 25, znajdującego się na IV piętrze budynku nr 16, położonego przy ul. Kopernika w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 26/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 26/1000 w gruncie pod budynkiem (obręb 72, działka nr 275, o  pow. 413 m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00025122/5).

Powierzchnia użytkowa lokalu  wynosi  35,67 m

Cena wywoławcza nieruchomości                                                                    -  200 000,00 zł

tym:

         cena lokalu                                                                                                  - 194 000,00 zł

         cena 26/1000 części gruntu (dz. nr 275)                                                       -    6 000,00 zł

        

 

Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia  11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz.U. 2024r. poz. 361 t.j. /.

 

Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 101) dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość objęta KW Nr OL1O/00025122/5 jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu (tj. cena lokalu, cena udziału w gruncie pod budynkiem) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2024r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna,
pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro.

Wadium w wysokości 20 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony przez Bank Handlowy S.A. nr rachunku: 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2024 r.

Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej  w dniu 19 sierpnia 2024 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą  przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika
z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów  w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89) 527-31-11 wew. 371 lub 535-32-15.

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać w dniu  22 lipca  2024 r. w godz. 14:30-15:30 lub 6 sierpnia 2024 r. w godz. 9:00-10:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z kilkudniowym wyprzedzeniem z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89) 526 28 20 i (89) 533 30 18. 

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

 

Pogoda