Idź do treści strony
Urząd Miasta

Newsletter

Loga: ZPORR, Herb Olsztyna, UE

 

Projekt Interaktywny Urząd w Olsztynie został wdrożony  w latach 2006-2008. Realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) 2004-2006. 

 

 

Źródła finansowania:

Numer i nazwa Działania: 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

EFRR: 1 196 203,44 zł 75%
Budżet Miasta: 398 734,48 zł 25%
Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie:  1 594 937,92 zł 100%

 

Osiągnięta całkowita wartość projektu wg informacji pokontrolnej – 1 589 090,53 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 191 817,90 PLN.

 

Realizacja projektu:
Rozpoczęcie: 13.03.2006r.
Zakończenie: 31.03.2008r.

Opis inwestycji i związane z nią korzyści dla miasta:

Celem Strategii Rozwoju Olsztyna jest udoskonalenie systemów zarządzania miastem i tworzenia warunków rozwoju samorządności. Do osiągnięcia celów wymienionych w Strategii Rozwoju Olsztyna oraz Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Olsztyn na lata 2004-2006 posłuży rozwiązanie teleinformatyczne, na które składa się:

 • wewnętrzny system zarządzania informacją (BOK)
 • system intranetu
 • system użytkowników transakcyjnych portali
 • system elektronicznego obiegu dokumentów
 • system identyfikacji i autentyfikacji
 • serwer baz danych/aplikacji/plików
 • platformy serwerowe - portal umożliwiający kontakt on-line (PORTAL)
 • punkty dostępu do Internetu PIAP
 • zakup komputerów
 • zakup skanerów

   

Rozwiązanie INTERAKTYWNY URZĄD oparte jest na dwóch zasadniczych serwerach programowych:

 • serwer PORTAL – dostępny dla klientów urzędu poprzez sieć Internet, a dla operatorów poprzez sieć lokalną
 • serwer BOK/SZD – dostępny wyłącznie dla pracowników urzędu

   

W początkowym okresie wdrożone zostały e-usługi on-line związane z realizacją spraw objętych procedurami ISO Beneficjenta:

 • przyjęcie wniosku o zmianę imienia i nazwiska oraz ustalenie ich brzmienia lub pisowni - wprowadzenie zmian w bazach danych ewidencji ludności
 • przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • rozpatrywanie wniosków interesantów w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • rozpatrywanie wniosków interesantów o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

   

Sukcesywnie w miarę realizacji projektu zaimplementowano do systemu usługi on-line dotyczące:

 •  przyjęcia wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej
 •  przyjęcia i realizacji zmiany zameldowania
 •  przyjęcia wniosku o rejestrację pojazdu
 •  przyjęcia wniosku o wydanie prawa jazdy

   

Rezultaty realizacji projektu:

 •  liczba użytkowników objętych systemem identyfikacji – 400
 •  wdrożone platformy serwerowe – 2
 •  ilość portali umożliwiających kontakt on-line - 1
 •  przygotowanie Urzędu Miasta do wdrożenia podpisu elektronicznego

   

Podstawowe cele projektu:

 • skrócenie czasu obsługi klienta zewnętrznego
 • zmniejszenie liczby wizyt w urzędzie
 • wprowadzenie transparentności w funkcjonowaniu urzędu  
Pogoda