Idź do treści strony
Culture

Grudzień 2014

 • „Kultura. Rozwój. Olsztyn“: debata z udziałem dyrektorów olsztyńskich instytucji kulturalnych, poświęcona wizjom rozwoju poszczególnych instytucji. Przewidziane w programie kolejne tematy – rozwój działań edukacyjnych i rozwój obszaru wielostronnej współpracy – ze względu na ograniczony czas spotkania zostały przeniesione do kolejnego spotkania, planowanego w styczniu 2015
 • „Kultura. Rozwój. Olsztyn“: prezentacja rezultatów prac diagnostycznych zespołu Artura Celińskiego z Fundacji Res Publica podczas debaty w sali olsztyńskiego Ratusza

 

Listopad 2014

 • „Kultura. Rozwój. Olsztyn“: debata w Tartaku Raphaelsohnów poświęcona oczekiwaniom wobec strategii rozwoju kultury w Olsztynie i miejscu polityki kulturalnej w polityce miasta. Udział wzięli: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Krzysztof Dudek dyrektor Narodowego Centrum Kultury oraz przedstawiciele Obywatelskiej Rady Kultury i Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych NCK. Na debacie przedstawiony został plan działań.
 • sprawy interwencyjne: nadzwyczajne posiedzenie Rady z udziałem Prezydenta Olsztyna w związku z przewidzianymi w projekcie budżetu miasta cięciami wydatków na kulturę. Efektem rozmowy była korekta projektu budżetu, wprowadzone tą drogą do budżetu środki zostaną przeznaczone na wsparcie działań organizacji pozarządowych w obszarze kultury

 

Październik 2014

 • prace diagnostyczne zespołu Artura Celińskiego z Fundacji Res Publica: prowadzenie wywiadów (por. wyżej)

 

Wrzesień 2014

 • podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Olsztyna i NCK
 • wspólne prace zespołu Artura Celińskiego i ORK nad przygotowaniem organizacyjnym przeprowadzenia 60 wywiadów metodą IDI I CATI w środowisku kulturalnym Olsztyna

 

Lipiec 2014

 • spotkanie w NCK, poświęcone współpracy miasta, ORK i NCK w sprawie opracowania strategii kultury Olsztyna. Udział wzięli Gabriela Konarzewska i Bogusław Żmijewski – reprezentujący Ratusz – oraz reprezentujący Radę Andrzej Poterała i Iwona Liżewska. Ze strony NCK w spotkaniu uczestniczyli dyrektor NCK, Krzysztof Dudek, przewodnicząca zespołu ds. polityk miejskich, Bogna Świątkowska i Artur Celiński. W rezultacie spotkania ustalone zostały szczegóły organizacyjne i metodyczne procesu współpracy oraz sposób jego finansowania (50% Miasto Olsztyn, 50% NCK)
 • przerwa urlopowa

 

Czerwiec 2014

 • prace w grupach roboczych, c.d.
 • Kontynuacja prac nad wspólnym projektem NCK i Urzędu Miasta (por. wyżej)

 

Maj 2014

 • prace w grupach roboczych, c.d.
 • publiczne spotkanie grupy roboczej w obszarze Przestrzenie Kultury w składzie Anita Frankowiak, Andrzej Fabisiak i Iwona Liżewska z zaproszonymi gośćmi

 

Kwiecień 2014

 • początek prac nad wspólnym projektem NCK i Urzędu Miasta dotyczącego opracowania diagnozy kultury Olsztyna i konsultacji podczas opracowania strategii oraz ustalenie zasad dofinansowania projektu z budżetu Miasta Olsztyna
 • Sprawy interwencyjne: uchwalenie stanowiska ORK w związku z ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Kultury konkursem na wykonanie projektów imprez artystyczno-rozrywkowych odbywających się podczas Olsztyńskiego Lata Artystycznego 2014. ORK wyraziła wsparcie inicjatywy, równocześnie zwracając uwagę na utrudniony dostęp olsztyńskich NGO i inicjatyw artystycznych do procedury konkursowej, spowodowany m.in. krótkim terminem zgłoszeń
 • sprawy interwencyjne: udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania środków ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terenowych) miejskiego obszaru funkcjonalnego Olsztyna na lata 2015-2020 i wystosowanie stanowiska w związku ze stwierdzonym brakiem planowania działań kulturalnych w ramach tego projektu

 

Marzec 2014

 • prace w grupach roboczych
 • decyzja Rady o uruchomieniu konsultacji zewnętrznych w procesie opracowania diagnozy stanu kultury Olsztyna, koniecznej do przygotowania strategii. Spotkanie z Arturem Celińskim, kierującym zespołem Fundacji Res Publica Nowa i Narodowego Centrum Kultury. Decyzja o włączeniu w prace nad diagnozą zespołu Artura Celińskiego, działającego zgodnie z metodą „DNA miasta“.

 

Styczeń – luty 2014

 • prace w grupach roboczych
 • spotkanie Rady z reprezentacją ruchu Obywateli Kultury Olsztyna: decyzja o przedłużeniu terminu zakończenia prac nad strategią rozwoju kultury i kończącym te prace Otwartym Forum Kultury w Olsztynie spotkanie Rady z Komisją Kultury

 

Grudzień 2013

 • Ustalenie  obszarów tematycznych i tworzenie grup roboczych:
  1. Twórczość - Leszek Sokoll, Rafał Mikułowski , Benedykt Błoński
  2. Uczestnictwo - Bogusław Żmijewski, Kornelia Kurowska
  3. Przestrzenie kultury - Andrzej Fabisiak, Iwona Liżewska, Anita Frankowiak
  4. Partnerstwo - Kornelia Kurowska, Erdmute Sobaszek
  5. Tożsamość - Rafał Mikułowski, Andrzej Poterała

 

Listopad 2013

 • Przygotowanie i uchwalenie podstawowych dokumentów regulujących prace Rady: Regulaminu i Polityki Informacyjnej

 

Październik 2013

 • Inauguracyjna sesja Rady prezentująca Obywatelską Radę Kultury Olsztyna

 

Wrzesień 2013

 • powołanie Obywatelskiej Rady Kultury Olsztyna Zarządzeniem nr 368 Prezydenta Olsztyna z  dnia 25 września 2013 roku

 

Lipiec 2013

 • uruchomienie procesu wyłonienia kandydatów na członków Obywatelskiej Rady Kultury. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami kandydatury do 12-osobowego gremium. Zgłoszone osoby zostały przedstawione przez środowisko Obywateli Kultury Olsztyna na podstawie otwartej procedury zgłoszeniowej (6 osób) i przez Urząd Miasta Olsztyna (6 osób). 
Pogoda