Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2022


Z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2

 

DOFINANSOWANIE

364 685 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

364 685 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

 

GRUPA DOCELOWA

Podopieczni oraz kadra zatrudniona w  domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

 

EFEKTY PROGRAMU

Przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w  domach pomocy społecznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim przebywającym w placówkach.

 

Program realizowany jest przez:

1. DPS Bałtycka
2. DPS Laurentius
3. DPS PZN
4. DPS Zielone Wzgórze
5. DPS Barka
6. DPS Kombatant

Pogoda