Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2022

 

DOFINANSOWANIE

2 626 092 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

2 626 092 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

  1.     wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.),
  2.     wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  3.     zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  4.     załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów),
  5.     nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  6.     korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  7.     wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 

GRUPA DOCELOWA

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 

EFEKTY PROGRAMU

Realizacja Programu ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Pogoda