Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

Od 2008 roku Olsztyn realizuje projekt, w wyniku którego miasto wzbogaci się o nowy system Informacji Przestrzennej Miasta oraz zmodernizuje Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejsze warunki przedstawiło konsorcjum firm: GISPartner - lider konsorcjum oraz GEOMATYKA-KRAKÓW.

 

MSIPMO

 

Wdrożenie systemu w znacznym stopniu usprawni funkcjonowanie naszej jednostki samorządowej w zakresie zarządzania przestrzenią miasta, a także pozwoli na wdrożenie nowych usług publicznych elektronicznej bazy informacji przestrzennej (w ramach infrastruktury informacji przestrzennej). Projekt zapewni powszechny dostęp do aktualizowanych, referencyjnych baz danych przestrzennych Olsztyna, w tym w szczególności do danych rejestrów publicznych związanych z gospodarką przestrzenną miasta, takich jak między innymi: plany zagospodarowania przestrzennego, struktura własności/władania nieruchomości, decyzje/postanowienia związane z procesem inwestycyjno – budowlanym.

Dla projektu przyjęto cele szczegółowe: 

 1. usprawnienie do roku 2012 procesu planistycznego przez zwiększenie jakości (wiarygodności) danych poprzez wprowadzenie systematyki (standaryzacji) zapisu i prezentacji planów zagospodarowania przestrzennego, budowę usługi publicznej rejestru planów oraz wspomaganie procesów: konsultacji społecznych i uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. usprawnienie do roku 2012 procesów administracyjnych z zakresu obsługi mienia komunalnego, planowania przestrzennego, procesów inwestycyjnych oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez skrócenie czasu realizacji określonej kategorii spraw, dzięki zastosowaniu:
  • nowych technologii gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych,
  • budowy i cyfryzacji zasobów informacyjnych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej,
  • wdrożenia reorganizacji dla procesów inwestycyjnych na styku współpracy z MODGiK, w tym pilotażowo dla procesu wydania Decyzji nr I,
 3. upowszechnienie do roku 2012 dostępu do informacji publicznej w zakresie gospodarki przestrzennej przez wdrożenie rozwiązań organizacyjno – technicznych, w tym internetowego portalu mapowego zapewniającego dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta,
 4. wdrożenie do roku 2012 nowych jakościowo usług publicznych związanych z elektroniczną bazą informacji przestrzennej obejmujących zagadnienia obsługi mienia komunalnego, planowania przestrzennego, procesów inwestycyjnych oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt zapewni powszechny (publiczny) dostęp do aktualizowanych, referencyjnych baz danych przestrzennych miasta Olsztyn, w tym w szczególności do danych rejestrów publicznych związanych z gospodarką przestrzenną miasta, takich jak między innymi: 

 • plany zagospodarowania przestrzennego, 
 • struktura własności/władania nieruchomości, 
 • decyzje/postanowienia związane z procesem inwestycyjno – budowlanym.

Zadaniem MSIPMO będzie gromadzenie, zarządzanie, przetwarzanie i udostępnianie „informacji przestrzennej” dla wszystkich uprawnionych do tego użytkowników systemu. Celem właściwej kategoryzacji funkcji dostępu do danych wyróżnione zostaną dwie grupy użytkowników tj.: użytkowników wewnętrznych, którą stanowią pracownicy urzędu, pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta objętych zakresem wdrożenia systemu oraz opcjonalnie inne uprawnione podmioty, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, którym dostęp taki został formalnie udzielony, oraz użytkowników zewnętrznych – wszyscy spoza pierwszej grupy użytkowników wewnętrznych, czyli osoby prawne (instytucje i podmioty gospodarcze) i osoby fizyczne, a  w szczególności mieszkańcy. 

Każda z ww. grup będzie posiadała odpowiednią hierarchię uprawnień, która będzie przekładać się na perspektywę udostępnionych dla nich funkcji oraz danych. Podstawą do budowy systemu będą dane z baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik). Bez względu na typ i zakres udostępnionych danych z pzgik, dane te nie będą podlegały aktualizacji, lecz będą wyłącznie przetwarzane do postaci warstw referencyjnych umożliwiających powiązanie z nimi obiektów z pozostałych warstw informacyjnych systemu. Dane z pzgik będą udostępniane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi oraz warunkami technicznymi (np. format SWDE). 

Celem prowadzenia różnych analiz przestrzennych obejmujących np. analizy sytuacji gospodarczo – ekonomicznej zakłada się, że system będzie posiadał bezpośredni dostęp do kluczowych (numerycznych) rejestrów publicznych, inaczej rejestrów ewidencyjnych. W szczególności dostęp ten dotyczy rejestru ewidencji ludności (PESEL), oraz rejestrów ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji mienia komunalnego i rejestru finansowo – księgowego. Dostęp do rejestrów nie będzie oznaczał bezpośredniego, fizycznego dostępu, lecz dostęp do „repliki” rejestru lub dostęp poprzez usługi Webservices. 

Od strony aplikacyjnej MSIPMO składać się będzie z oprogramowania:

 1. narzędziowego takiego jak: serwery bazodanowe, serwery mapowe,
 2. standardowego GIS bazującego na licencjach oprogramowania standardowego GIS klasy Desktop GIS i przeznaczonego dla specjalistów PMSIP oraz zaawansowanych użytkowników dla zadań związanych z:
 • obsługą złożonej geometrii danych przestrzennych, 
 • realizowaniem złożonych prac kartograficzno - analitycznych np. wspomaganie zadań związanych z planowaniem przestrzennym – zagadnienia standaryzacji zapisu i prezentacji planu, 
 • inwentaryzacją w terenie np. dedykowane oprogramowanie do wprowadzania i prezentacji danych oraz łączenia ich z bazą danych systemu,

     3.   oprogramowania aplikacyjnego, na które składają się: 

 • internetowy oraz intranetowy portal mapowy, 
 • moduły tematyczne w architekturze tzw. „cienkiego klienta” stanowiące dedykowane serwisy intranetowego portalu mapowego, umożliwiające prezentację i prostą, niezłożoną edycję danych oraz prowadzenie zestandaryzowanych analiz oraz funkcji raportowania (drukowania, publikowania zestawień, raportów),
 • dedykowane moduły w architekturze klient serwer dla funkcji administracji systemem oraz obsługi złożonych zagadnień związanych z bardziej zaawansowanym przetwarzaniem danych jak np. moduły dla procesu standaryzacji zapisu i prezentacji planów zagospodarowania przestrzennego (inaczej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – mpzp),
 • dedykowane komponenty do integracji wewnętrznej i zewnętrznej systemu oraz specjalizowanej komunikacji  zewnętrznej np. w technologii Web Services – SOA. 

 

Zakłada się, że MSIPMO będzie posiadał architekturę trójwarstwową lub wielowarstwową dla większości rozwiązań, bazującą na zastosowaniu standardowych internetowych przeglądarek danych.

Do implementacji systemu wykorzystane zostaną w większości gotowe i sprawdzone rozwiązania komercyjne oraz wyłącznie w ograniczonym zakresie rozwiązania „Open Source” (np. Web serwer Apache).

Wszystkie zastosowane rozwiązania będą spełniały wymagane przepisami prawa standardy techniczne, w tym  również uzasadnione standardy ISO, OGC oraz zalecenia Dyrektywy INSPIRE. 

Od strony funkcjonalnej MSIPMO umożliwi w zakresie minimum: wygodne i uniwersalne odszukanie i uzyskanie bezpośrednich informacji dotyczących wybranego miejsca w przestrzeni (obiektu) lub grupy obiektów o wspólnych cechach, inaczej atrybutach zarówno opisowych jak i przestrzennych (geograficznych), kreowanie raportów analitycznych, syntetycznych, statystycznych pozwalających na szybkie uzyskanie przetworzonej informacji wynikającej z porównania określonego stanu obiektów i zjawisk związanych z przestrzenią, prowadzenie symulacji i modelowania zmian wartości obiektów w zakresie ich atrybutów przestrzennych jak i opisowych, wykonywanie szeregu dedykowanych analiz, raportów oraz zestawień, realizowanie specjalizowanych funkcji jak: wizualizacji 3D, analiz przestrzennych i innych, prowadzenie historii zmian dla kluczowych warstw informacyjnych systemu, takich jak np.: ewidencja gruntów. 

Technologicznie MSIPMO będzie budowany w oparciu o standardowe, komercyjne oprogramowanie narzędziowe GIS i wybrane komponenty oprogramowania „Open Source” oraz dedykowane aplikacje dziedzinowe. 

Do gromadzenia danych wykorzystana zostanie technologia relacyjnej bazy danych przestrzennych zapewniająca reguły poprawności topologicznego zapisu danych geometrycznych. Baza danych MSIPMO stanowić będzie repozytorium danych operacyjnych oraz danych referencyjnych pochodzących z różnych źródeł danych jak: dane pzgik np. ewidencja gruntów, mapa zasadnicza, ortofotomapa; dane gminy: plany zagospodarowania przestrzennego, rejestry wydanych decyzji, inne. Architektura systemu będzie mieszana: klient – serwer oraz trójwarstwowa z tzw. cienkim klientem z dostępem z przeglądarki internetowej dla zasadniczej części systemu. 

System będzie spełniał wymogi interoperacyjności i będzie udostępniał wiele formatów wymiany danych, w tym format  XML, GML, ShapeFile, DGN.

Docelowo system zostanie zintegrowany z innymi systemami informatycznymi Miasta, a przede wszystkim z systemem MDOK, PORTAL. 

Dane publiczne wchodzące w zakres systemu będą powszechnie publikowane w sieci Internet dzięki wdrożeniu internetowego portalu mapowego MSIPMO.

Rozwiązania służące do obsługi MODGiK do prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) stanowić będą część tzw. infrastruktury Krajowego Systemu Informacji (KSIT) budowanego i prowadzonego przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzna (MODGiK), a realizowanego przez Miasto Olsztyn w ramach zadań zleconych.

Na potrzeby wdrożenia rozwiązań dla MODGiK planuje się wdrożenie:

 1. zintegrowanego systemu do prowadzenia mapy zasadniczej, włącznie z obsługą ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzeniem rejestru cen i wartości (RCiW), 
 2. systemu obsługi zasobu (pzgik) w zakresie:
 • przyjmowania i rozliczania prac wykonawstwa geodezyjnego, 
 • prowadzenia ewidencji księgowo – finansowej rozliczeń pzgik, włącznie z opcją integracji z systemem księgowo – finansowym urzędu miasta,
 • publikacji danych z baz danych KSIT (internetowy portal metadanych o zakresie zbliżonym lub tożsamym z tzw. „powiatowym węzłem katastralnym” systemu Geoportal GUGiK), 
 • obsługi wykonawstwa geodezyjnego oraz czynności związanych z udostępnianiem danych z baz danych KSIT – w formie systemu usług publicznych, który w tym przypadku będzie zapewniał w całości obsługę usługi bez konieczności komunikacji z podsystem PORTAL, MDOK.

 

Ponadto, dostarczone rozwiązanie dla MODGiK zapewni funkcje replikowania danych baz danych KSIT z MODGiK do kopii bazy danych znajdującej się po stronie Urzędu Miasta, gwarantując 100% zgodność „stanu produkcyjnej bazy danych pzgik” ze stanem jej kopii przez zapewnienie  zgodności działań i aktualizacji na poziomie transakcji bazodanowej.

Powyższe musi zapewnić, iż czynności związane z wydaniem zaświadczeń i dokumentów (wypis, wyrys) prowadzone przez Biuro Obsługi Klienta (BOK) Urzędu Miasta Olsztyn będą zgodne z takim samym stanem faktycznym i prawnym jaki wynikałby z treści tożsamych dokumentów wydawanych w tym samym „czasie” na żądanie interesanta w siedzibie MODGiK.

 

 

 

Projekt pn. „Rozwój miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 

Oś priorytetowa: 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie: 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych

Poddziałanie: 7.2.1. Usługi aplikacyjne dla obywateli

Koszt całkowity:  2.310.644,25 zł       

Procent dofinansowania: 85 % kosztów kwalifikowanych – 1.845.829,60 zł

Termin konkursu: 09.03.2009 r. – 22.04.2009 r.

Data podpisania umowy: 06.11.2009 r.

Okres realizacji: 16.06.2008-12.12.2011

 

 

 

Pogoda