Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

Warmia i Mazury Regionem Zjednoczonej Europy

 

Nazwa projektu - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn.

Beneficjent  - Gmina Olsztyn

Program Operacyjny - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa - 7 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

Działanie - 7.2  Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych.

Poddziałanie - 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Rozpoczęcie realizacji: 2006-08-02
Zakończenie rzeczowe realizacji 2012-11-30
Zakończenie finansowe realizacji 2012-12-31

Wartość projektu 1 952 027,82 PLN
Kwota dofinansowania 1 659 223,63 PLN
Wkład własny  292 804,19 PLN

 

W latach 2006-2012 trwało w Urzędzie Miasta Olsztyn wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego finansowo-budżetowo-geodezyjnego Egeria. Głównym celem projektu była poprawa efektywności świadczonych usług publicznych oraz procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych. Inwestycja kosztowała blisko 2 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Gmina Olsztyn.

 

Rezultatem wdrożenia projektu Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn  było usprawnienie do roku  2012 obsługi interesantów, poprawa organizacji pracy Urzędu Miasta Olsztyn, poprawa wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT w pracy UM Olsztyn oraz dostosowane Urzędu Miasta Olsztyn do zobowiązań prawnych. W wyniku realizacji projektu nastąpi uruchomienie 113 usług on-line w 10 kategoriach na poziomie 4 – Interakcja.

 

Główny cel projektu został osiągnięty poprzez realizację do końca 2012 roku, w Urzędzie Miasta Olsztyn, wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Osiągnięcie celu głównego nastąpiło poprzez wdrożenie i uruchomienie bazy danych przeznaczonych do pracy z ZSI, wdrożenie i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz migrację istniejących danych do wdrożonego ZSI.

 

ZAKRESY PROGRAMOWE WDROŻONE, które przeszły  z dniem 1-01-2013 w okres serwisowy.


Nazwa systemu

Moduły systemu/zakresy programowe

Komórki organizacyjne

Termin wdrożenia (data protokołu odbioru)

Zintegrowany System Informatyczny finansowo – budżetowo – geodezyjny EGERIA

GN – Gospodarka Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

20.06.2008r.

ST – Środki Trwałe

Wydział Finansów, Wydział Administracyjno - Gospodarczy

20.06.2008r.

POD – Podatki

Wydział Podatków i Opłat

23.03.2010r.

WIN – Windykacja Podatkowa

Wydział Podatków i Opłat

23.03.2010r.

EGZ – Egzekucja jako interfejs do modułu TAXI+

Wydział Finansów

29.06.2010r.

SIK – System Informacji Kierownictwa

Skarbnik Miasta, Wydział Informatyki

30.03.2010r.

Księgowość Dochodów Niepodatkowych

Wydział Finansów

20.12.2010r.

KASY

Wydział Finansów

20.12.2010r.

PB Planowanie budżetu

Wydział Budżetu

29.11.2012r.


NZ; KG Księgowość Budżetu

PB Sprawozdawczość Budżetu

Wydział Budżetu


23.11.2012r.

29.11.2012r.


NZ, KG Księgowość wydatkowa

PB Sprawozdawczość wydatkowa

Wydział Finansów

12.07.2012r.

08.11.2012r.


 

Pogoda