Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY

 

DOFINANSOWANIE

153 401,13 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

380 439,60 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech osób i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie.

REALIZOWANE ZADANIA

Wsparcie finansowe w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy.

GRUPA DOCELOWA

Adresatami programu będą osoby korzystające ze wsparcia rodzinnych domów pomocy.

EFEKTY PROGRAMU

Dzięki realizacji Programu osoby niesamodzielne ze względu na wiek lub niepełnosprawność uzyskają wsparcie w formie usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy.

 

Za realizację programu odpowiedzialnym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Pogoda