Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023 - MODUŁ II

 

DOFINANSOWANIE

74 131 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

89 031 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Głównym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 i 65+ przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Olsztyna, wpisujących się we wskazane w programie obszary, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, a tym samym wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do  zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

REALIZOWANE ZADANIA

Program zakłada realizację wsparcia dla seniorów w zakresie modułu II Programu, tj. wsparcie Seniorów przez dostęp do opieki na odległość, tzw. „teleopieki". „Teleopieka” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Opieka na odległość gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

GRUPA DOCELOWA

Program adresowany jest do 200 seniorów, mieszkańców Olsztyna w wieku 65 i 65+ mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 

 

EFEKTY PROGRAMU

Dzięki realizacji Programu seniorzy uzyskają poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

 

Za realizację programu odpowiedzialnym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Pogoda