Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

 

DOFINANSOWANIE

102 816 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

102 816 ZŁ

 

DATA PODPISANIA UMOWY

luty 2024 r.

 

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

 

GRUPA DOCELOWA

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

EFEKTY PROGRAMU

  1. odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa; dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw,
  2. okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Pogoda