Idź do treści strony
Municipality

Newsletter

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY


Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu

rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

 

DOFINANSOWANIE

71 160 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

184 434,75 ZŁ

 

DATA PODPISANIA UMOWY

grudzień 2023 r.

 

CEL PROGRAMU

Wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej

 

REALIZOWANE ZADANIA

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka i zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

 

GRUPA DOCELOWA

Powiat realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz

- zawodowe rodziny zastępcze
- rodzina prowadząca rodzinny dom dziecka
- zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego

 

EFEKTY PROGRAMU

Dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych od dnia 1 czerwca 2023 r.  do dnia grudnia 2023 r. rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka

 

Pogoda