Idź do treści strony
Gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych

Regionalny Program operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
1 Warmiński Jarmark Świąteczny

2

Antologia Warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu

3

Przygotowanie stref przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany

4 Przygotowanie stref przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej
5 Przygotowanie stref przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej
6 Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie
7 Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego
8 Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jez. Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta
9 MIZAR-Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu
10 Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego
11 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych
12 Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie
13 Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie
14 Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynków w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie
15 Kontynuacja unowocześnienia bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie
16 Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Kołobrzeskiej 32 B i 32 C w Olsztynie
17 Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia-budowa parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie
18 Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie
19 Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie
20 Rewitalizacja Tartaku Raphaelsonów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie
21 Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej
22 Przebudowa drogi powiatowej nr 146N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie- od km 0+822,00 do km 1+620,00 przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP – do km 2+076,00
23 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie
24 Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją
25 Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn
26 Rozwój miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
27 Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn
28 Budowa bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
29 Budowa kładki przez jezioro Długie w Olsztynie
30 Zakup zestawu kontenerowego do usuwania skutków skażeń chemiczno - ekologicznych
31 Uruchomienie połączenia Olsztyn - Gutkowo
32 Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna
33 Portal turystyczny Miasta Olsztyna
34 Rozbudowa systemu wspomagania służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn
35 Elektroniczne płatności Olsztyna - EPO
36 Platforma konsultacji społecznych Miasta Olsztyna
37 Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych
38 Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie
39 Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego - etap II
40 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym 4x4 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie
41 Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul.Sikorskiego - etap III
42 Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie – etap I
43 Kontynuacja budowy turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta
Pogoda