Idź do treści strony
Gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 1. Przebudowa budynku przy ulicy Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
 2. Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawskiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód.
 3. Przebudowa i doposażenie budynku „B” warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy
 4. Ochrona różnorodności biologicznej z elementami koedukacyjnymi na terenie przy ul. Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie
 5. Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru
 6. Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego
 7. Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie
 8. Cyfrowy Olsztyn
 9. Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Łynostrada
 10. Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji – zagospodarowanie skweru przy pl. Pułaskiego
 11. Adaptacja zabytkowego budynku WTZ na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne
 12. Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej
 13. Poprawa warunków nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie
 14. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów
 15. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna
 16. Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę na energooszczędne, oświetlenia miejskiego
 17. Adaptacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji
 18. Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie
 19. Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie
 20. Bezpieczny MOF
 21. Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców
 22. Podniesienie atrakcyjności społecznej i terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji
 23. Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie
 24. Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ul. Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego
 25. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna
 26. Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Olsztyn
 27. Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie
 28. Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie
 29. Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie
 30. SP33 źródłem możliwości
 31. SP29 szkołą kreatywnych umysłów
 32. Kontynuacja rozbudowy łańcuchów ekomobilności w Olsztynie
 33. Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgniłek w Olsztynie
 34. Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna
 35. Cyfrowa szóstka - wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn
 36. Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna
 37. Kultura regionalna w Pałacu Młodzieży w Olsztynie
 38. Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn
Pogoda